Bedriftsfinansiering

5 utfordringer med factoring og factoringavtaler

Av Erik Skarbøvig, 04. august 2022

5 utfordringer med factoring 1

Factoring er en av de mest populære finansieringsløsningene for bedrifter som har behov for å bedre likviditeten. En factoringavtale er en form for fakturabelåning, der man låner penger av en bank eller et finansieringsselskap mot at de tar sikkerhet i fordringene dine.

Factoring betyr altså at banken eller finansieringsselskapet låner deg penger basert på de fakturaene du har sendt ut til kundene dine.

Selv om factoring er en mye brukt løsning for driftsfinansiering, og mange nyter godt av fordelene en slik løsning kan tilby, passer den ikke like godt for alle virksomheter. For enkelte bedrifter kan factoringavtaler og belåning av utestående fordringer faktisk vise seg å være mindre sømløst enn forventet.

Ofte vil små og mellomstore bedrifter som er i vekst eller er preget av sesongvariasjoner, i mange tilfeller oppleve visse utfordringer som kan gjøre factoring mer til bry enn til glede.

1. Factoringavtale kan innebære manglende finansiering på utestående fordringer

Når en bank eller en finansinstitusjon skal vurdere om man kan få finansiering, er de først og fremst opptatt av å vurdere risikoen for tap. Og er det én ting tilbydere av factoringtjenester vil ha, så er det spredning av denne risikoen. Dette er et ønske som ofte kommer i konflikt med situasjonen til mange små og mellomstore bedrifter, hvor en håndfull kunder kan stå for store deler av omsetningen.

For en bedrift med få store kunder, vil det være krevende å finansiere fordringene fullt ut. Factoringselskapet krever som regel at du gjennomgår en tidkrevende søknadsprosess med krav om omfattende dokumentasjon. Det er ikke alltid man dekker factoringselskapet behov for finansiering gjennom løsningen.

2. En factoringavtale gir økt distanse til kundene

Tradisjonell factoring er i praksis en form for outsourcing, der man lar en bank eller et finansieringsselskap kreve inn betalingene fra kundene. Fordelen med dette er at man frigjør personalressurser, fordi en ekstern aktør tar seg av fakturahåndteringen.

En slik profesjonalisering av fakturahåndteringen anses gjerne som et behagelig gode. Dette fordi interne medarbeidere ikke lenger behøver å bruke tid på å administrere fakturaer, purre på dårlige betalere og håndtere innkrevinger. Men godet har som kjent også en bakside: straks noen andre tar seg av fakturahåndteringen, øker ofte distansen til kundene.

Tilbydere av factoringavtaler har gjerne strenge rutiner og prosesser for oppfølging av og purring på kunder, uten særlig stort rom for skreddersøm. Mange små og mellomstore bedrifter er ofte avhengig av tette, personlige relasjoner med kundene. Factoringtilbydernes rutiner kan derfor gå på bekostning av en helt nødvendig fleksibilitet i kundehåndteringen.

Et annet viktig punkt er at dagens regnskapssystemer har gode fakturamoduler. Disse gjør det enkelt å lage, utstede, følge opp og purre fakturaer. At et eksternt ledd sitter med ansvar for oppfølging av fakturamasse og kontantstrøm, gjør at bedriften kan miste oversikten. Når en så sentral prosess ligger utenfor bedriftens kontroll, er det er vanskelig å lage gode likviditetsprognoser.

Les gjerne mer om god likviditetsstyring her.

3. Factoringavtaler betyr tungrodde prosesser

Tradisjonelle factoringavtaler er vanligvis preget av tidkrevende, manuelle prosesser. Dette kan gjelde enten det er snakk om å søke om driftsfinansiering for første gang, fornye en eksisterende factoringavtale eller søke om en større kredittramme.

Informasjon må samles, et foreløpig årsregnskap må settes opp og omfattende dokumentasjon må sendes inn til factoringtilbyderen på den gamle, manuelle måten.

Slike tungrodde prosesser, med omfattende krav til dokumentasjon, er ofte en stor brems i tilfeller der man trenger tilgang på rask finansiering – for eksempel i en vekstfase som ikke er like lett å planlegge ned til minste detalj.

4. Factoring vanskeliggjør en god oversikt over kostnader

Det er flere kostandselementer i en typisk factoringløsning, som rente på lånet, limitprovisjon, fakturagebyr, omsetningsprovisjon o.l.

Dette betyr at det totale kostnadsbildet fort blir uoversiktlig, og kan variere med antall fakturaer, behov for belåning og vekst.

Derfor vil det være vanskelig for mange bedrifter å holde styr på hva den faktiske kostanden i avtalen er (effektiv rente).

5. Factoringavtaler skaper potensielt merarbeid for regnskapsfører

I de fleste factoringavtaler vil kundereskontroen og alle innbetalinger ligge hos factoringleverandøren.

Bedriftens regnskapsfører vil derfor bruke mye tid ved å avstemme klientkontoen hos tilbyderen. Dette arbeidet alene kan ta mye tid hver måned.

Fleksibel driftsfinansiering er et godt alternativ til factoringavtaler

Factoring er en god tjeneste, spesielt for de virksomhetene som befinner seg i en stabil fase uten store vekstambisjoner og som kan fakturere kundene regelmessig gjennom året. For bedrifter som av ulike årsaker forholder seg til en litt mer uforutsigbar virkelighet, vil det derimot lønne seg å undersøke andre, mer fleksible løsninger.

Heldigvis finnes det i dag flere tilbydere av driftsfinansiering med automatiserte løsninger på markedet for små og mellomstore bedrifter. Denne finansieringen sikrer raskere tilgang på kreditt og tilbyr enklere prosesser enn tradisjonelle factoringavtaler. Vi i Pareto Bank tilbyr en slik løsning.

Løsningen Pareto driftskreditt kobler seg rett på ditt skybaserte regnskapssystem for å hente ut oppdatert regnskapsinformasjon. Istedenfor at du må sette sammen et foreløpig årsregnskap eller samle inn oppdaterte tall på utviklingen i virksomheten din, kan vi hente relevant og forhåndsdefinert informasjon i sanntid.

Dette gir oss informasjon om din fordringsmasse og risiko. Ut fra dette kan vi gi deg en fleksibel kredittramme som utvikler seg i takt med dine utestående fordringer.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker et bedre alternativ til factoringavtale. Vi kan hjelpe deg med å forsterke likviditeten med en fleksibel driftskreditt i dag.

Temaer i denne artikkelen:

Om Pareto Bank

Pareto Bank ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har en forvaltningskapital på rundt 20 milliarder. 2022 var bankens beste år noensinne med et resultat etter skatt på kr 555,5 mill. Pareto Bank har en god kapitalbase og solid plattform for videre lønnsom vekst.

Vi er spesialisert på eiendomsfinansiering, bedriftsfinansiering og skipsfinansiering. Banken har en særlig sterk posisjon innen finansiering av boligutviklingsprosjekter. I tillegg tilbyr vi en rekke forskjellige finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter. Innen shipping retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet. Vi bygger alltid vårt arbeid på faglig kompetanse og bruker vår kunnskap til å skreddersy løsninger. Vi er ubyråkratiske og får ting til å skje. Raskt, ryddig og tett på.