BØRSEN ER FULL AV
MULIGHETER. BRUK DEM.

new-banner

Pareto Bank har et bredt tilbud innenfor verdipapirfinansiering.
 

Verdipapirfinansiering

Pareto Bank tilbyr et komplett produktspekter innenfor belåning av finansielle instrumenter til privatkunder og selskaper. Vår tilknytning til fagmiljøet i Pareto-gruppen gir banken en unik tilgang på kompetanse, markedskunnskap og effektive system- og rapporteringsløsninger. På denne måten kan vi tilby konkurransedyktige og skreddersydde finansieringsløsninger. Vi tilbyr belåning på følgende instrumenter:

•    Noterte og unoterte aksjer i Norge
•    ETFer (exchange traded funds)
•    Likvide børsnoterte aksjer i Sverige, Finland, Danmark og USA
•    High-yield obligasjoner
•    Et utvalg fond

Pareto Bank tilbyr alle typer av finansieringsløsninger som standard aksjekreditter, shorthandel, terminer og total return swaps. Vi tilbyr kredittrammer fra MNOK 0,5 til over MNOK 100.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med oss på telefon 24 02 81 50 eller e-post vp@paretobank.no.

Aksjekreditt

Aksjekreditt er en løsning for finansiering av børsnoterte verdipapirer for investorer som handler via Pareto Securities. Aksjekreditt kan også kombineres med intradagskreditt og shorthandel. Aksjekreditten består av en konto i Pareto Bank hvor det innvilges en kreditt, og en VPS-konto i Pareto Securities. VPS-kontoen pantsettes som sikkerhet for kreditten, og kredittkontoen godskrives og belastes ved salg og kjøp av verdipapirer.

FORDELER MED AKSJEKREDITT I PARETO BANK

•    Skreddersydde sanntids online-løsninger eller daglig rapportering av portefølje per e-post etter børsslutt.
•    100 % automatiserte løsninger.
•    Ingen løpende kostnader.
•    Kun rentekostnader på benyttet låneramme.
•    Inntil 90 % belåning i et enkeltpapir.
•    Ingen forskjell på om det er privatkunde eller selskaper.
•    Som kunde i Pareto Securities kan du få belåning på aksjer du tegner i emisjoner.

RISIKO

Aksjekreditt øker din eksponering i markedet, og dermed potensiell fortjeneste/tap. Produktet er derfor best egnet for investorer med solid kjennskap til og erfaring med verdipapirmarkedet. Ytterligere risikoforhold er beskrevet i bankens alminnelige forretningsvilkår.

Med intradagskreditt kan du øke disponibelt beløp for handel tilsvarende din egenkapital intradag. Intradagskreditt gir økt eksponering, økt risiko og økt potensiell fortjeneste. Intradagskreditt er tilpasset daytradere, og trekkes tilbake når markedet stenger hver dag. Om du ikke stenger dine posisjoner, men benytter intradagskreditten over natten, vil det påløpe overtrekksrenter og gebyrer.

KRITERIER FOR Å FÅ INTRADAGSKREDITT

•    Intradagskreditt tilbys i samarbeid med Pareto Securities
•    Tjenesten forutsetter at du har inngått aksjekredittavtale i Pareto Bank
•    Intradagskreditt beregnes daglig, forutsetter en egenkapital på minst NOK 100.000, og har en øvre grense på NOK 
     4.000.000

RISIKO

Intradagskreditt øker din eksponering i markedet, og dermed potensiell fortjeneste/tap. Produktet egner seg best for investorer som har god kjennskap til og erfaring med verdipapirmarkedet. Ytterligere risikoforhold er beskrevet i bankens alminnelige forretningsvilkår.

Shorthandel tilbys investorer som handler finansielle instrumenter via Pareto Securities. Shorthandel betyr at du som kunde låner inn en aksje (fra en ekstern part) som igjen selges på Oslo Børs. Du sitter dermed short, men kan når som helst kjøpe aksjen tilbake i det åpne markedet. Hvis kursen faller, tjener du på salget da du kan kjøpe tilbake aksjen på en lavere kurs enn du solgte den for.

FORDELER MED SHORTHANDEL I PARETO BANK

•    Long og short via én depotløsning
•    God oversikt da alle handler går via én bank- og VPS-konto
•    Du kan stille aksjer som sikkerhet for marginkrav, noe som reduserer behovet for likviditet
•    Shorthandel i kombinasjon med aksjekreditt kan redusere dine rentekostnader (proveny fra shortsalg vil nedregulere
     trekket på kredittkontoen)

UTBYTTE

Ved utbetaling av utbytte vil en aksje falle i verdi, noe som gjør at du tjener på shorthandelen. Samtidig er du forpliktet til å betale utbytte til utlåner, og dette skal i et effisient marked være et nullsumspill.

RISIKO KNYTTET TIL KURSSTIGNING

Dersom aksjekursen stiger vil du tape penger i en short-posisjon. En aksje kan i teorien stige til det uendelige, og det er ingen grenser for hvor mye du kan tape.

RISIKO FOR AT LÅNTE AKSJER KREVES TILBAKE

Det er en risiko for at den du har lånt aksjer av (ekstern part) kan kreve sine aksjer tilbake. I en slik situasjon må aksjene kjøpes tilbake umiddelbart, uansett pris på det aktuelle tidspunktet. Dette betyr at du som investor ikke selv har kontroll på når posisjonen eventuelt må lukkes. Ytterligere risikoforhold er beskrevet i bankens alminnelige forretningsvilkår.

 

Med en individuelt tilpasset verdipapirkreditt tilbyr vi finansiering av utvalgte high-yield obligasjoner i tillegg til aksjer notert i Norge eller i utlandet. Verdipapirkreditten består av en konto i Pareto Bank hvor det innvilges en overordnet kredittramme, og en VPS-konto i Pareto Securities. VPS-kontoen pantsettes som sikkerhet for kreditten, og kredittkontoen godskrives og belastes ved salg og kjøp av verdipapirer. Banken kan også tilby flervaluta verdipapirkreditter.

FORDELER MED VERDIPAPIRKREDITT I PARETO BANK

•    Gir økt eksponering og handlefrihet i obligasjons- og aksjemarkedet
•    Frigjør likviditet i egen verdipapirportefølje
•    Ukentlige statusrapporter per e-post med beholdningsoversikt og kursutvikling på obligasjonene og aksjene i porteføljen

KRITERIER FOR Å FÅ VERDIPAPIRKREDITT

•    Solid kjennskap til aksjer og obligasjoner, og risikoen i disse aktivaklassene
•    Obligasjoner som finansieres skal være godkjent av Pareto Bank. En liste over godkjente obligasjoner kan oversendes
       på forespørsel
•    Porteføljekrav på opptil fem godkjente selskapsobligasjoner fra ulike utstedere i den belånte porteføljen.
       Porteføljekravet bestemmes basert på størrelsen på kredittrammen
•    Maksimal eksponering mot én enkeltobligasjon skal ikke overstige 40 % av trekket på kreditten, og utgjør således en        enkeltobligasjons maksimale belåningsverdi

RISIKO

Verdipapirkreditt øker din eksponering i markedet, og dermed potensiell tap. Produktet er derfor best egnet for investorer med solid kjennskap til og erfaring med verdipapirmarkedet og særlig obligasjoner. Ytterligere risikoforhold er beskrevet i bankens alminnelige forretningsvilkår.

Kontakt oss

 • Erik Skarbøvig

  Erik Skarbøvig

  Leder Selskapsfinansiering

  Tel:
  Mob:
  +47 24 02 81 15
  +47 911 36 132

  Send e-post
 • Lars Erik Næss

  Lars Erik Næss

  Tel:
  Mob:
  +47 24 02 81 31
  +47 976 43 640

  Send e-post
 • Joakim Standal

  Joakim Standal

  Tel:
  Mob:
  +47 24 02 81 44
  +47 993 56 623

  Send e-post
 • Endre W. Dahle

  Endre W. Dahle

  Tel:
  Mob:
  +47 24 02 81 06
  +47 483 09 887

  Send e-post
 • Anders B. Bjørnson

  Anders B. Bjørnson

  Tel:
  Mob:
  +47 24 02 81 26
  +47 418 10 472

  Send e-post