BØRSEN ER FULL AV MULIGHETER. BRUK DEM.

new-banner

 

VERDIPAPIR- FINANSIERING

Pareto Bank tilbyr et komplett produktspekter innenfor belåning av finansielle instrumenter til privatkunder og selskaper. Vår tilknytning til fagmiljøet i Pareto-gruppen gir banken en unik tilgang på kompetanse, markedskunnskap og effektive system- og rapporteringsløsninger. På denne måten kan vi tilby konkurransedyktige og skreddersydde finansieringsløsninger.

Vi tilbyr belåning på følgende instrumenter

Noterte og unoterte aksjer i Norge.
ETFer (exchange traded funds).
Likvide børsnoterte aksjer i Sverige, Finland, Danmark og USA.
High-yield obligasjoner.
Et utvalg fond.

Kontakt oss

Pareto Bank tilbyr alle typer av finansieringsløsninger som standard aksjekreditter, shorthandel, terminer og total return swaps. Vi tilbyr kredittrammer fra MNOK 0,5 til over MNOK 100.
Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med oss på telefon
24 02 81 50 eller e-post vp@paretobank.no.

Aksjekreditt er en løsning for finansiering av børsnoterte verdipapirer for investorer som handler via Pareto Securities. Aksjekreditt kan også kombineres med intradagskreditt og shorthandel. Aksjekreditten består av en konto i Pareto Bank hvor det innvilges en kreditt, og en VPS-konto i Pareto Securities. VPS-kontoen pantsettes som sikkerhet for kreditten, og kredittkontoen godskrives og belastes ved salg og kjøp av verdipapirer.

FORDELER MED AKSJEKREDITT I PARETO BANK

•    Skreddersydde sanntids online-løsninger eller daglig rapportering av portefølje per e-post etter børsslutt.
•    100 % automatiserte løsninger.
•    Ingen løpende kostnader.
•    Kun rentekostnader på benyttet låneramme.
•    Inntil 90 % belåning i et enkeltpapir.
•    Ingen forskjell på om det er privatkunde eller selskaper.
•    Som kunde i Pareto Securities kan du få belåning på aksjer du tegner i emisjoner.

RISIKO

Aksjekreditt øker din eksponering i markedet, og dermed potensiell fortjeneste/tap. Produktet er derfor best egnet for investorer med solid kjennskap til og erfaring med verdipapirmarkedet. Ytterligere risikoforhold er beskrevet i bankens alminnelige forretningsvilkår.

Med intradagskreditt kan du øke disponibelt beløp for handel tilsvarende din egenkapital intradag. Intradagskreditt gir økt eksponering, økt risiko og økt potensiell fortjeneste. Intradagskreditt er tilpasset daytradere, og trekkes tilbake når markedet stenger hver dag. Om du ikke stenger dine posisjoner, men benytter intradagskreditten over natten, vil det påløpe overtrekksrenter og gebyrer.

KRITERIER FOR Å FÅ INTRADAGSKREDITT

•    Intradagskreditt tilbys i samarbeid med Pareto Securities
•    Tjenesten forutsetter at du har inngått aksjekredittavtale i Pareto Bank
•    Intradagskreditt beregnes daglig, forutsetter en egenkapital på minst NOK 100.000, og har en øvre grense på NOK
4.000.000

RISIKO

Intradagskreditt øker din eksponering i markedet, og dermed potensiell fortjeneste/tap. Produktet egner seg best for investorer som har god kjennskap til og erfaring med verdipapirmarkedet. Ytterligere risikoforhold er beskrevet i bankens alminnelige forretningsvilkår.

Shorthandel tilbys investorer som handler finansielle instrumenter via Pareto Securities. Shorthandel betyr at du som kunde låner inn en aksje (fra en ekstern part) som igjen selges på Oslo Børs. Du sitter dermed short, men kan når som helst kjøpe aksjen tilbake i det åpne markedet. Hvis kursen faller, tjener du på salget da du kan kjøpe tilbake aksjen på en lavere kurs enn du solgte den for.

FORDELER MED SHORTHANDEL I PARETO BANK

•    Long og short via én depotløsning
•    God oversikt da alle handler går via én bank- og VPS-konto
•    Du kan stille aksjer som sikkerhet for marginkrav, noe som reduserer behovet for likviditet
•    Shorthandel i kombinasjon med aksjekreditt kan redusere dine rentekostnader (proveny fra shortsalg vil nedregulere
trekket på kredittkontoen)

UTBYTTE

Ved utbetaling av utbytte vil en aksje falle i verdi, noe som gjør at du tjener på shorthandelen. Samtidig er du forpliktet til å betale utbytte til utlåner, og dette skal i et effisient marked være et nullsumspill.

RISIKO KNYTTET TIL KURSSTIGNING

Dersom aksjekursen stiger vil du tape penger i en short-posisjon. En aksje kan i teorien stige til det uendelige, og det er ingen grenser for hvor mye du kan tape.

RISIKO FOR AT LÅNTE AKSJER KREVES TILBAKE

Det er en risiko for at den du har lånt aksjer av (ekstern part) kan kreve sine aksjer tilbake. I en slik situasjon må aksjene kjøpes tilbake umiddelbart, uansett pris på det aktuelle tidspunktet. Dette betyr at du som investor ikke selv har kontroll på når posisjonen eventuelt må lukkes. Ytterligere risikoforhold er beskrevet i bankens alminnelige forretningsvilkår.

Med en individuelt tilpasset verdipapirkreditt tilbyr vi finansiering av utvalgte high-yield obligasjoner i tillegg til aksjer notert i Norge eller i utlandet. Verdipapirkreditten består av en konto i Pareto Bank hvor det innvilges en overordnet kredittramme, og en VPS-konto i Pareto Securities. VPS-kontoen pantsettes som sikkerhet for kreditten, og kredittkontoen godskrives og belastes ved salg og kjøp av verdipapirer. Banken kan også tilby flervaluta verdipapirkreditter.

FORDELER MED VERDIPAPIRKREDITT I PARETO BANK

•    Gir økt eksponering og handlefrihet i obligasjons- og aksjemarkedet
•    Frigjør likviditet i egen verdipapirportefølje
•    Ukentlige statusrapporter per e-post med beholdningsoversikt og kursutvikling på obligasjonene og aksjene i porteføljen

KRITERIER FOR Å FÅ VERDIPAPIRKREDITT

•    Solid kjennskap til aksjer og obligasjoner, og risikoen i disse aktivaklassene
•    Obligasjoner som finansieres skal være godkjent av Pareto Bank. En liste over godkjente obligasjoner kan oversendes
på forespørsel
•    Porteføljekrav på opptil fem godkjente selskapsobligasjoner fra ulike utstedere i den belånte porteføljen.
Porteføljekravet bestemmes basert på størrelsen på kredittrammen
•    Maksimal eksponering mot én enkeltobligasjon skal ikke overstige 40 % av trekket på kreditten, og utgjør således en        enkeltobligasjons maksimale belåningsverdi

RISIKO

Verdipapirkreditt øker din eksponering i markedet, og dermed potensiell tap. Produktet er derfor best egnet for investorer med solid kjennskap til og erfaring med verdipapirmarkedet og særlig obligasjoner. Ytterligere risikoforhold er beskrevet i bankens alminnelige forretningsvilkår.

 • Belåningsgrader

  Belåningsgrader beregnes gjennom en egen modell utarbeidet av Pareto Bank. Denne modellen er basert på statistisk informasjon om kursutvikling, volatilitet og likviditet i den enkelte aksje.

  Banken finansierer følgende verdipapirer:
  •    Aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs.
  •    ETFer (exchange traded funds).
  •    Utvalgte aksjer på Oslo Axess.
  •    Utvalgte aksjer på OTC (kun for næringskunder).
  •    Et utvalg av aksjer notert i Sverige, Danmark, Finland og USA (kun for næringskunder).
  •    For shorthandel vil marginkrav som hovedregel tilsvare den inverse av belåningsgraden. Det betyr at hvis banken tilbyr
  80 % belåning på en aksje, så vil marginkravet utgjøre 120 %.

  Bankens belåningsgrader

  Belåningsgrader norske aksjer
  Belåningsgrader utenlandske aksjer
  Belåningsgrader OTC-aksjer

  ENDRING AV BELÅNINGSGRADER

  Banken reviderer normalt belåningsgradene tre ganger årlig. Utover dette gjøres det løpende individuelle vurderinger av enkeltaksjer. Endring av bankens belåningsgrader varsles kunder per e-post normalt 14 dager i forkant.

  Last ned
 • Andre verdipapirer

  Vi tilbyr investorer som forvalter en portefølje av finansielle aktiva et skreddersydd tilbud på lånefinansiering. Pareto Bank tar sikkerhet i porteføljen, og belåningsgraden vil avhenge av omsettelighet og volatilitet på de ulike aktivaene.

  Banken kan blant annet vurdere belåning på følgende finansielle instrumenter:
  •    Unoterte aksjer
  •    High-yield obligasjoner som ikke er godkjent av banken innenfor obligasjonskredittproduktet
  •    KS-andeler
  •    Andre typer fond
  •    Selskapsobligasjoner med investment grade
  •    Aksjefond, pengemarkedsfond, rentefond, obligasjonsfond

  Denne type finansieringsløsninger tilpasses hver enkelt kunde.
  Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med oss på telefon 24 02 81 50 eller e-post vp@paretobank.no.

 • Avtaler og vilkår

 • Prisliste

  Prisliste-Selskaps-og-verdipapirfinansiering Last ned

DRIFTSKONTO I PARETO BANK

Få 0,35 % rente fra første krone på din driftskonto – helt uten bindingstid eller begrensninger i antall uttak. Kontoen kan kobles direkte mot de fleste regnskapssystemer. I Pareto Bank får du en egen kontaktperson som hjelper deg når du trenger det, og vi skreddersyr løsninger tilpasset din bedrift.

LES MER OM BEDRIFTSINNSKUDD HER!

KONTAKT OSS

 • Erik Skarbøvig

  Erik Skarbøvig

  Leder Selskapsfinansiering

  Mob:
  +47 911 36 132

  Send e-post
  Vis CV

  Skarbøvig har vært ansatt i Pareto Bank siden 2007. Han har lang erfaring fra finans og forsikring. I perioden 2003 til 2007 var han ansatt i ulike selskaper innenfor Gjensidige-systemet hvor han blant annet jobbet med forretningsutvikling i konsernstab og strategisk styringsstaber, som prosjektdirektør for oppbygning av Gjensidiges satsning innen investeringsrådgivning og innskuddspensjon og som markedsdirektør for skadeforsikringsvirksomheten. Før dette var han konsulent i PA Consulting Group med et spesielt fokus på bank og forsikring. Skarbøvig er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen BI.

 • Lars Erik Næss

  Lars Erik Næss

  Mob:
  +47 976 43 640

  Send e-post
  Vis CV

  Lars Erik er banksjef i Pareto Bank og jobber med selskapsfinansiering. Han har erfaring med analyse og kredittgivning på tvers av alle bankens kjernesegmenter,  og har jobbet i Pareto Bank siden 2010.
  Lars Erik har en mastergrad i International Business fra Grenoble Ecole de Management, med distinction. Før dette fullførte han en bachelorgrad i Business Administration fra Handelshøyskolen i BI, som også inkluderte et semester ved Hong Kong University of Science and Technology.

 • Joakim Standal

  Joakim Standal

  Mob:
  +47 993 56 623

  Send e-post
  Vis CV

  Standal ble ansatt etter fullført utdannelse i august 2016. Hans arbeidsområde er kredittgivning og -analyse innen selskaps- og verdipapirfinansiering. Standal har en mastergrad i finans fra Heriot-Watt University, Edinburgh.

 • Verdipapirfinansiering


  Vis CV

   

 • Anders B. Bjørnson