• Bankens vedtekter

 • Retningslinjer for investorrelasjoner

 • Eierstyring og selskapsledelse

 • Samfunnsansvar

  OVERORDNET VERDIGRUNNLAG

  Pareto Bank har et bevisst forhold til sitt samfunnsansvar og hva banken bør bidra til for å sikre en
  bærekraftig utvikling og positiv påvirkning på omverdenen.
  Det kan oppstilles ti grunnleggende prinsipper for bankens verdigrunnlag:

  1) Banken støtter og respekterer vernet om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter
  2) Banken skal aldri medvirke til menneskerettighetsbrudd
  3) Banken respekterer organisasjonsfriheten og arbeidstakernes rett til individuelle og
  kollektive forhandlinger
  4) Banken ønsker at det settes en stopper for alle former for tvangsarbeid
  5) Banken ønsker at det settes en stopper for alle former for barnearbeid
  6) Banken ønsker at det settes en stopper for diskriminering i forhold til ansettelse og yrke
  7) Banken ønsker å støtte en «føre-var» – tilnærming til miljøutfordringer
  8) Banken ønsker å bidra til å fremme økt miljømessig ansvarlighet i samfunnet
  9) Banken ønsker å oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi
  10) Banken vil motarbeide alle former for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser

  Banken har som målsetting å integrere de ovennevnte hensyn i konkret handling gjennom
  operative rutiner og prosedyrer som er tilpasset bankens virksomhet.