Bedriftsfinansiering

Hvilken informasjon krever banken for å behandle en låneforespørsel for driftsfinansiering?

Av Joakim Standal, 26. juni 2019

Hvilken informasjon krever banken for å behandle en låneforespørsel for driftsfinansiering

Når en bank skal vurdere om du og bedriften din er kredittverdige, krever de ofte omfattende dokumentasjon som det kan være vanskelig å få tak i. Ny teknologi gjør denne prosessen mye enklere.

Lånevilkårene du tilbys avhenger i stor grad av hvordan banken vurderer risikoen for tap. Banken må derfor kartlegge virksomhetens forretningsmodell, lønnsomhet, stabilitet og driftshistorikk. Banken stiller krav til egenkapital og sikkerhet, begge sentrale aspekter som må vurderes nøye. Banken kan eksempelvis ta sikkerhet i eiendeler som fast eiendom, driftstilbehør, kundefordringer og varelager, alt i den hensikt å opparbeide seg tilstrekkelig sikkerhet for et lån.

Gratis e-bok:

Arbeidskapitalstyring og planlegging av lønnsom vekst i små og mellomstore bedrifter

Bankens krav til dokumentasjon

For bankens del handler dokumentasjon om å få et mest mulig helhetlig bilde av selskapet som søker om finansiering. For å vurdere kundens betalingsevne, trenger banken innsyn i bedriftens regnskaper. Årsregnskap avlegges etter årsavslutning, og er sjelden ferdig revidert før andre kvartal året etter at regnskapet er avsluttet. Deretter skal de offentliggjøres. Dette fører til at bankene ofte må belage seg på gammel regnskapsinformasjon, som på tidspunktet for kredittvurderingen ikke er like relevant. Videre gir årsregnskapet et øyeblikksbilde siste dag i desember. For mange bedrifter vil avlagte årsregnskaper ikke gi et riktig bilde av driften. For å kompensere for dette må man da bruke en del tid på å hente ut og analysere annen data, som løpende regnskapsinformasjon fra et regnskapssystem.

Banken er også opptatt av å sette en nedbetalingsplan som er gjennomførbar og passer selskapets forretningsmodell. For å oppnå trygghet rundt selskapets likviditet trenger banken innsyn i hvordan selskapets kontantbeholdning påvirkes over tid. Dette gjøres best gjennom et godt og gjennomtenkt likviditetsbudsjett.

Et sentralt aspekt innen driftsfinansiering er å få trygghet rundt selskapets omsetning. Her er selskapets fordringsmasse en god indikator. Banken ser etter selskaper med god spredning i fordringsmassen, det vil si at bedriftens fremtidige inntjening ikke avhenger av noen få store kunder som gjør selskapet sårbart for kundefrafall.

Videre er kundens soliditet og betalingshistorikk viktig. I den forbindelse kan banken be om, eller foreta, en kredittsjekk av selskapets motparter samt be om innsikt i faktureringsrutiner og betalingsbetingelser.

Når det gjelder mer komplekse finansieringer, som for eksempel oppkjøpsfinansiering, så vil banken kreve ytterligere dokumentasjon enn beskrevet over. Dette kan være likviditetsprognoser, budsjetterte framskrivninger av resultater og annen relevant informasjon.

Dette vurderer banken som risikabelt ved finansiering av kundefordringer

Ved finansiering av fordringer er banken spesielt opptatt av å analysere fordringsmassen til en potensiell kunde med fokus på motpartsrisiko, altså risikoen for at en fakturamotpart ikke kan gjøre opp fordringen. Denne analysen kan avdekke en rekke risikofaktorer, som for eksempel:

  • Kundens betalingshistorikk. Betaler kunden til forfall, eller er det et mønster hvor enkelte kunder alltid betaler for sent?
  • Virksomheter som har kundemassen sin i bransjer med høy sannsynlighet for konkurs
  • Kunden delfakturer som ledd av et prosjekt som enda ikke er fullført eller forskuddsfakturer for vare eller tjeneste som enda ikke er levert fakturamottaker
  • Siden banken tar sikkerhet i utestående fordringer, er det også nødvendig å sjekke at kravene er reelle. Tradisjonelle factoringselskaper kan for eksempel ringe motpart og be om bekreftelse på validiteten i fakturaen
  • Spredningsrisiko er også et forhold banken vurderer. En virksomhet som har få og store fakturaer utestående hos et lite antall kunder, vil ha større risiko per fordring enn et selskap som har mindre beløp utestående hos flere

Det å skaffe til veie all denne informasjonen og dokumentasjonen kan være en ressurskrevende prosess både for banken og bedriften som søker finansiering. Det kan oppleves som belastende for bedriften å hele tiden svare på bankes forespørsler, og det kan være lite optimale systemer internt hos begge parter som forsinker behandlingen ytterligere.

Løsningen på dette kan være å digitalisere prosessene.

Digitaliserte prosesser i banknæringen

Norsk finansnæring har vært tidlig ute med å utnytte digital teknologi, noe sentralbanksjefen fremhevet i årstalen for 2018. Selv om betalingsløsninger som Vipps ofte dras frem som eksempel i denne typen sammenhenger, har digitalisering også bidratt til å gjøre finansiering lettere i bedriftsmarkedet.

Pareto Bank har valgt å koble seg direkte opp til kundens skybaserte regnskapssystemer for å hente ut oppdatert regnskapsinformasjon. Der vi tidligere måtte be bedriften eller bedriftens regnskapsfører å sette sammen et foreløpig årsregnskap eller oppdaterte tall på utviklingen så langt i et regnskapsår, har vi effektivisert prosessen ved å hente ut data i sanntid.

Å hente ut relevante regnskapsdata direkte gjennom oppkobling mot regnskapssystemet gir banken et mye bedre grunnlag for å gjøre en kredittanalyse og vi trenger heller ikke å bry kunden med tidkrevende manuelle prosesser. Dette betyr både at behandlingstiden reduseres betraktelig og at kunden slipper løpende rapportering fordi banken løpende avstemmer utviklingen selv gjennom tilgangen til regnskapssystemet.

Digitalisert driftsfinansiering muliggjør fleksibilitet

Evnen til å nyttiggjøre seg store datamengder i investerings- og kredittvurderinger har økt betydelig de siste årene. Dette har ført til at banken kan gjøre mer presise vurderinger, og at prosessen for kunden blir enklere. Et resultat av dette er at banken kan tilby svært fleksible løsninger for driftsfinansiering og likviditetsstyring.

I Pareto Bank har vi løsningen Pareto driftskreditt. Gjennom dette produktet tilbyr vi en fleksibel kredittramme hvor du kan belåne din fordringsmasse. Fordi vi baserer oss på sanntidsdata, kan kredittrammen oppdateres hvert døgn. Rammen svinger i takt med fordringsmassen og er forutsigbar. Søknads- og etableringsprosessen er enkel fordi alt gjøres digitalt.

Gratis e-bok:

Arbeidskapitalstyring og planlegging av lønnsom vekst i små og mellomstore bedrifter

Temaer i denne artikkelen:

Om Pareto Bank

Pareto Bank ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har en forvaltningskapital på rundt 25 milliarder. 2023 var bankens beste år noensinne med et resultat etter skatt på kr 605,0 mill. Pareto Bank har en god kapitalbase og solid plattform for videre lønnsom vekst.

Vi er spesialisert på eiendomsfinansiering, bedriftsfinansiering og skipsfinansiering. Banken har en særlig sterk posisjon innen finansiering av boligutviklingsprosjekter. I tillegg tilbyr vi en rekke forskjellige finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter. Innen shipping retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet. Vi bygger alltid vårt arbeid på faglig kompetanse og bruker vår kunnskap til å skreddersy løsninger. Vi er ubyråkratiske og får ting til å skje. Raskt, ryddig og tett på.