Pareto Kontor 20
Om banken

Vårt prosjekt er å hjelpe kundene våre å lykkes med sine.

Pareto Bank er en spesialisert bank, effektivt organisert rundt kompetanse og kundeservice. Bankens fokusområder er eiendomsfinansiering, bedriftsfinansiering og skipsfinansiering. I Pareto Bank engasjerer vi oss aktivt for at kundene skal nå sine lønnsomhetsmål. God avkastning i de prosjektene vi finansierer bidrar dessuten til å minimere bankens risiko, noe som har vært grunnleggende for vår sunne utvikling. Vi mener at et godt samarbeid mellom bank og kunde skaper de beste, varige resultatene. Derfor fokuserer vi på å være en god diskusjonspartner, og på å finne de beste finansieringsløsningene sammen med, og for hver enkelt kunde og hvert enkelt prosjekt. Sammen setter vi spor for fremtiden.

Pareto Kontor 15
Vår historie

Drømmen om en annerledes bank.

Vi startet Pareto Bank for 14 år siden fordi vi hadde en drøm. Vår drøm var å bli en bank som kjenner kundene sine godt og som ikke er del av et stort system hvor beslutningene tas langt unna. En annerledes bank, hvor vi oppfører oss som små selv om vi en dag blir store. Men vår drøm var ikke den viktigste. Hver dag møter vi nye, spennende mennesker og deres bedrifter og prosjekter. Vår jobb er å virkelig forstå risiko og dermed se løsninger der andre banker stopper opp. Da kan vi gi mellomstore bedrifter samme mulighet som de store, og vi kan være fødselshjelpere for nye prosjekter. Og det er disse drømmene som virkelig teller. Gjennom å finansiere mellomstore bedrifter, deres eiere og prosjekter setter vi spor og bidrar til å skape arbeidsplasser og utvikle Norge på en positiv måte. Dessuten synes vi det er ustyrtelig morsomt når kundene våre lykkes.

Pareto Bank ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Vi er spesialisert på eiendom og har en særlig sterk posisjon innen finansiering av boligutviklingsprosjekter. I tillegg tilbyr vi en rekke forskjellige finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter, og innen shipping retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet. Banken har i dag rundt 60 ansatte og en forvaltningskapital på rundt 20 milliarder. For 2021 ble resultat etter skatt 504,5 mill., som er det beste i bankens historie. Pareto Bank har en god kapitalbase og solid plattform for videre lønnsom vekst. Vi bygger alltid vårt arbeid på faglig kompetanse og bruker vår kunnskap til å skreddersy løsninger. Vi er ubyråkratiske og får ting til å skje. Raskt, ryddig og tett på.

Pareto Kontor 36
Samfunnsansvar

Ansvar for samfunnet vi er en del av.

Pareto Bank jobber aktivt med samfunnsansvar i egen virksomhet og gjennom de kanalene banken har en naturlig påvirkningsmulighet. Pareto Bank har definert en hovedmålsetting innenfor samfunnsansvar om å bidra til positiv endring gjennom sin virksomhet.

Grunnlaget for bankens bærekraftsarbeid ble lagt for noen år siden da bankens medarbeidere sammen formulerte hva som er hensikten med Pareto Bank utover det å skape en god egenkapitalavkastning – nemlig bankens purpose eller «hvorfor»: Sammen setter vi spor for fremtiden.

Pareto Kontor 42
Jobbe i Pareto Bank

I en mindre bank lærer man ofte mer.

Pareto Bank er en relativ liten bank med flat organisering hvor faglig og personlig utvikling er viktigere enn progresjon i en tradisjonell karrierestige. I en liten bank har den enkelte stor påvirkningsmulighet, blir tidlig eksponert for en rekke oppgaver og får raskt ansvar. Videre er det utviklet en kultur for og verktøy for å arbeide i tverrfaglige team for å gi rom for best mulig faglig og personlig utvikling.

Pareto Kontor 18
Generell informasjon

Nyttig informasjon for våre kunder.

 • Pareto Bank ASA er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering av 1. juni 2018. Loven krever et aktivt arbeid for å motvirke økonomisk kriminalitet. Bankens policy for dette arbeidet er besluttet i vårt styre. Vi har en konsekvent holdning med tanke på økonomisk kriminalitet så vel innad i organisasjonen som utad mot omverdenen. Banken har i tråd med loven utpekt én person som dens hvitvaskingsansvarlige. De ansatte får jevnlig oppdatering / kursing i regelverk, trender og kjennetegn. Banken gjennomfører også regelmessig risikoanalyser i forhold til økonomisk kriminalitet.

 • Et av bankens hovedmål er å ha en god og konstruktiv relasjon med våre kunder. Det kan likevel fra tid til annen dukke opp situasjoner hvor det ikke er enighet, og vi opplyser her om muligheten til å klage.

  Klage eller reklamasjon sendes pr. mail til post@paretobank.no eller pr. post til Pareto Bank ASA, Postboks 1823 Vika, 0123 Oslo. Klagen bør inneholde:

  • klagers navn og fødselsdato
  • kort beskrivelse av forholdet
  • opplysninger om hvem klager har vært i kontakt med i banken.

  Enhver klage som mottas av Pareto Bank vil bli grundig behandlet av Complianceansvarlig i banken og klager vil fortløpende bli holdt orientert om fremdriften.

  Privatkunder kan klage banken inn for Finansklagenemnda dersom enighet ikke oppnås.

  Finansklagenemda
  Postboks 53, Skøyen
  0212 Oslo
  Tlf. 23 13 19 60

 • Pareto Bank er opptatt av å beskytte dine personopplysninger, og vi vil til enhver tid behandle din informasjon konfidensielt og med respekt. Du kan lese hele vår personvernerklæring her (pdf).

  Pareto Bank registrerer og behandler personopplysninger for at vi skal kunne utføre de kontraktsmessige forpliktelsene vi har overfor deg som kunde. Det stilles strenge krav for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet ved behandling av personopplysninger. Når du benytter deg av våre tjenester og bruker vår nettside, kan du være trygg på at vi behandler din informasjon på en god og sikker måte.

  Du har rett til innsyn i opplysninger som banken har lagret om deg, og du kan når som helst kreve retting av feilaktige eller ufullstendige opplysninger. Du kan også ta kontakt dersom du ønsker å få overført opplysningene til deg, eller få disse slettet eller begrenset. Dette kan du gjøre ved å sende en e-post til post@paretobank.no

  Even Wahl er bankens personvernombud.

  Ved klager knyttet til personvern, kan Datatilsynet kontaktes:
  Datatilsynet
  Postboks 8177 Dep.
  0152 Oslo
  Tel: 22 39 69 00

 • Welcome to the Open Banking Portal, with all the necessary services for getting access to account information and initiating payments from your application. https://openbanking.paretobank.no/portal-sandbox/

  For support enquiries, please contact post@paretobank.no

  Period Personal internet banking Open banking - private
  aug.20 99,42 % 99,94 %
  sep.20 99,92 % 99,91 %
  okt.20 99,99 % 99,94 %
  nov.20 99,95 % 99,98 %
  des.20 99,93 % 99,98 %
  jan.21 100 % 99,96 %
  feb.21 99,88 % 99,97 %
  mar.21 99,99 % 99,97 %
  apr.21 99,87 % 99,77 %
  mai.21 99,49 % 99,96 %
  jun.21 99,9 % 99,96 %
  aug.21 100 % 99,97 %
  sep.21 99,64 % 99,90 %
  okt.21 99,99 % 99,74 %
  nov.21 99,74 % 99,86 %
  des.21 99.65 % 99,58 %
  jan.22 99,37 % 99,99 %
  feb.22 99,99 % 99,99 %
  mar.22 99,91 % 99,95 %
  apr.22 99,81 % 99.78 %
  mai.22 99,98 % 99,90 %
  jun.22 98,72 % 98,89 %
  jul.22 99,99 % 99,92 %
  aug.22 100,00 % 99,22 %
 • Det er innført et nytt betalingstjenestedirektiv i EU, PSD2, som også er en del av det norske lovverket. PSD2 pålegger norske banker å åpne sine APIer og muliggjøre innsyn for tredjeparter. Formålet med lovverket er å skape økt innovasjon for tjenestetilbudet innen betalingsformidling og skape økt konkurranse for banknæringen i EU og EØS området. I Norge trer loven i kraft 14.09.2019.
  Gjennom Open Banking plattformen tilbyr Pareto Bank tredjepartsleverandører adgang til din kontoinformasjon på en sikker måte, slik at de kan utvikle nye produkter og tjenester for deg. Open Banking kan for eksempel muliggjøre at du som bankkunde får en bedre totaloversikt over dine midler på tvers av banker. Dette kan hjelpe deg å holde oversikt over din økonomi, gjennomføre betalinger, samt handle produkter og tjenester som passer deg best.
  For at en tredjepart skal få tilgang til dine opplysninger, kreves ditt samtykke ovenfor den aktuelle tredjepart. Du velger selv om en tredjepart skal få innsyn i dine bankkonti, og du kan når som helst trekke et gitt samtykke tilbake. Det er innført strenge sikkerhetskrav som skal redusere risikoen for svindel og beskytte dine data. Både banker og tredjeparter vil være forpliktet til å ta i bruk autentiseringsmetoder som tilfredsstiller sikkerhetskravene.

 • Med 20 % eierandel er Pareto AS bankens største enkeltaksjonær. Vi har også kontorer i samme bygning som blant annet Pareto Securities, Pareto Asset Management og Pareto Wealth Management.

  Nærheten mellom banken og Pareto gruppen forøvrig gir gode synergier når det gjelder kompetanse, markedskunnskap og systemer– et fortrinn som daglig kommer kundene til nytte. Spesielt gjelder dette finansiering av aksjeporteføljer, obligasjoner eller andre finansielle aktiva, og i noen grad finansiering av eiendom.

  Pareto Bank er finansielt og operasjonelt uavhengig av Pareto AS, og alt samarbeid skjer på markedsmessige vilkår. Banken har ikke anledning til å yte kreditt til, eller stille garantier i favør av, et Pareto-selskap.

  Her finner du nettsider til andre Pareto-selskaper:

  Pareto-gruppen
  Pareto Securities
  Pareto Wealth Management
  Pareto Asset Management
 • Pareto Bank ASA er medlem av Bankenes Sikringsfond i henhold til Finansforetaksloven (lov av 10. april 2015 nr. 17).
  Den enkelte kunde er dekket etter loven for sine innskudd med inntil 2.000.000 kroner. Denne grensen gjelder selv om du har flere konti i samme bank. Har du som kunde innskudd i flere banker, gjelder beløpsgrensen for hver av bankene. I tillegg omfatter innskuddsgarantien innskudd i sin helhet som er gjort de seneste 12 månedene og som er knyttet til visse livshendelser, for eksempel salg av bolig. Ordningen gjelder for både privatkunder og bedriftskunder.

  Les mer om sikringsordningen her

  Informasjon om sikringsordningen