Pareto Kontor 20
Om banken

Vårt prosjekt er å hjelpe kundene våre å lykkes med sine

Pareto Bank er en spesialisert bank, effektivt organisert rundt kompetanse og kundeservice. Bankens fokusområder er eiendomsfinansiering, bedriftsfinansiering og skipsfinansiering. I Pareto Bank engasjerer vi oss aktivt for at kundene skal nå sine lønnsomhetsmål. God avkastning i de prosjektene vi finansierer bidrar dessuten til å minimere bankens risiko, noe som har vært grunnleggende for vår sunne utvikling. Vi mener at et godt samarbeid mellom bank og kunde skaper de beste, varige resultatene. Derfor fokuserer vi på å være en god diskusjonspartner, og på å finne de beste finansieringsløsningene sammen med, og for hver enkelt kunde og hvert enkelt prosjekt. Sammen setter vi spor for fremtiden.

Pareto Kontor 15
Vår historie

Drømmen om en annerledes bank

Vi startet Pareto Bank for 15 år siden fordi vi hadde en drøm. Vår drøm var å bli en bank som kjenner kundene sine godt og som ikke er del av et stort system hvor beslutningene tas langt unna. En annerledes bank, hvor vi oppfører oss som små selv om vi en dag blir store. Men vår drøm var ikke den viktigste. Hver dag møter vi nye, spennende mennesker og deres bedrifter og prosjekter. Vår jobb er å virkelig forstå risiko og dermed se løsninger der andre banker stopper opp. Da kan vi gi mellomstore bedrifter samme mulighet som de store, og vi kan være fødselshjelpere for nye prosjekter. Og det er disse drømmene som virkelig teller. Gjennom å finansiere mellomstore bedrifter, deres eiere og prosjekter setter vi spor og bidrar til å skape arbeidsplasser og utvikle Norge på en positiv måte. Dessuten synes vi det er ustyrtelig morsomt når kundene våre lykkes.

Pareto Bank ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Vi er spesialisert på eiendom og har en særlig sterk posisjon innen finansiering av boligutviklingsprosjekter. I tillegg tilbyr vi en rekke forskjellige finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter, og innen shipping retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet. Banken har i dag rundt 65 ansatte og en forvaltningskapital på rundt 25 milliarder. For 2023 ble resultat etter skatt 605,0 mill., som er det beste i bankens historie. Pareto Bank har en god kapitalbase og solid plattform for videre lønnsom vekst. Vi bygger alltid vårt arbeid på faglig kompetanse og bruker vår kunnskap til å skreddersy løsninger. Vi er ubyråkratiske og får ting til å skje. Raskt, ryddig og tett på.

Pareto Kontor 36
Virksomhetsstyring

Pareto Bank

Styrets sammensetning kan du se her: Pareto Bank - Investor Relations

Styrets instruks

Se alle publikasjoner her: Pareto Bank - Publications

Valgkomiteen skal avgi innstilling til generalforsamlingen for:

- Valg av styrets medlemmer, leder og nestleder (unntatt ansattes representant)

- Valg av valgkomiteens medlemmer og leder

- Godtgjørelse til styret og valgkomiteen

Valgkomiteen i Pareto Bank ASA består av:
Petter W. Borg (leder)
Jon Sandberg (medlem)
Nils Gunnar Hjellegjerde (varamedlem)

Pareto Banks prinsipper for eierstyring og selskapsledelse skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med anerkjente standarder, lover og forskrifter. Hensikten med prinsippene er å fremme målet om effektiv og målrettet ledelse av selskapet til beste for selskapets aksjonærer, kunder, ansatte, andre interessenter og samfunnet for øvrig.

Styret følger og har vedtatt bankens prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i tråd med Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) sin anbefaling av 14. oktober 2021. Prinsippene er implementert i bankens rammeverk og styringsdokumenter, herunder bankens strategi, vedtekter, styrets instruks, krav til egnethet og etiske retningslinjer. Det er ingen vesentlige avvik fra anbefalingen i bankens eierstyring og selskapsledelse. Styret foretar også en årlig evaluering av sitt arbeid og sin arbeidsform.

NUES

Samfunnsansvar

Ansvar for samfunnet vi er en del av

Pareto Bank jobber aktivt med samfunnsansvar i egen virksomhet og gjennom de kanalene banken har en naturlig påvirkningsmulighet. Pareto Bank har definert en hovedmålsetting innenfor samfunnsansvar om å bidra til positiv endring gjennom sin virksomhet.

Grunnlaget for bankens bærekraftsarbeid ble lagt for noen år siden da bankens medarbeidere sammen formulerte hva som er hensikten med Pareto Bank utover det å skape en god egenkapitalavkastning – nemlig bankens purpose eller «hvorfor»: Sammen setter vi spor for fremtiden.

Pareto Kontor 42
Jobbe i Pareto Bank

I en mindre bank lærer man ofte mer

Pareto Bank er en relativ liten bank med flat organisering hvor faglig og personlig utvikling er viktigere enn progresjon i en tradisjonell karrierestige. I en liten bank har den enkelte stor påvirkningsmulighet, blir tidlig eksponert for en rekke oppgaver og får raskt ansvar. Videre er det utviklet en kultur for og verktøy for å arbeide i tverrfaglige team for å gi rom for best mulig faglig og personlig utvikling.

Pareto Kontor 18
Generell informasjon

Nyttig informasjon for våre kunder.

Som en del av bankens samfunnsansvar arbeider banken aktivt med å bekjempe hvitvasking, terrorfinansiering og brudd på sanksjonsregelverket. Gjennom hvitvaskingsloven og sanksjonsregelverket er banken pålagt en rekke plikter, som skal redusere risikoen for å bli brukt i forbindelse med økonomisk kriminalitet eller til å omgå internasjonale sanksjoner. Vi har som bank også et ansvar for blant annet å bekjempe svindelforsøk og ID-tyveri. Policy og rutiner på dette området er forankret i bankens styre og det er utpekt egen hvitvaskingsansvarlig i banken.

For å sikre god etterlevelse er det nødvendig at banken kjenner sine kunder godt. Alle banker er derfor pålagt å innhente informasjon om kundene sine. Vi må blant annet kjenne til formålet med kundeforholdet og vite hvordan våre kunder bruker våre produkter og tjenester.

Dette betyr at vi jevnlig vil kontakte våre kunder primært gjennom nettbank/nettbedrift, men også via telefon, brev eller e-post, for å få svar på spørsmål om kundeforholdet, slik at all informasjon vi har om våre kunder er korrekt og oppdatert.

Informasjonen vi mottar, behandles konfidensielt i henhold til bankens taushetsplikt.
Vi ber aldri om personopplysninger eller BankID- passord i våre henvendelser.

Hva spør vi om

Myndighetene har bedt alle norske banker om å ha kjennskap til hvordan kundene bruker bankens produkter og tjenester – og denne informasjonen skal registreres og oppdateres jevnlig.

Vi stiller samme spørsmål til alle kundene våre. Vi stiller spørsmål både når man blir kunde i banken og underveis i kundeforholdet. Kundene vil derfor oppleve å måtte svare på de samme spørsmålene flere ganger i løpet av et kundeforhold. Vi spør for eksempel om hvor penger som settes inn på kontoen kommer fra, vi spør om overføringer til og fra utlandet, og generelt om bruk av banken.

Dersom vi ikke får tilbakemelding på våre henvendelser og mangler svar på våre spørsmål, så kan en konsekvens være at nettbank/nettbedrift sperres inntil vi har mottatt opplysningene, eller kundeforholdet kan bli sagt opp.

Antall svindelforsøk i samfunnet er dessverre sterkt økende. Svindel blir stadig mer avansert og vanskelig å avsløre, og kan derfor ramme oss alle. Det er mange som mottar telefoner, SMS og e-post fra svindlere som vil lure til seg BankID-informasjon som passord og pin-kode. Kanskje står det i en SMS at du må bekrefte bankdetaljer for å unngå at bankkontoen din blir sperret, eller at du må oppgi slik informasjon for å hente ut en pakke eller lignende. Dette er svindel! Ingen seriøse aktører vil be om å få opplyst dine BankID-hemmeligheter. Får uvedkommende tak i slike opplysninger, vil de få tilgang både til din nettbank og offentlige tjenester hvor blant annet helseopplysninger er lagret. Det er derfor svært viktig at du verner om din BankID.

Din BankID er bare din – unngå å bli lurt

  • Husk at din BankID bekrefter din identitet på linje med en håndskrevet signatur. BankID-passord og kodebrikke er strengt personlige og skal aldri deles med andre, selv ikke dine nærstående.
  • Banken vil aldri be deg om å oppgi koder og passord via telefon eller e-post. Vi vil heller ikke sende deg lenker per SMS hvor vi ber deg bekrefte eller oppgi slike detaljer.
  • Et tilbud som virker for godt til å være sant, er som regel nettopp det. Tenk deg godt om før du klikker på lenker i SMS eller e-post.

Lær deg selvforsvar mot svindel på www.svindel.no
Se også mer informasjon om svindel og ulike svindelmetoder på www.nettvett.no

Et av bankens hovedmål er å ha en god og konstruktiv relasjon med våre kunder. Det kan likevel fra tid til annen dukke opp situasjoner hvor det ikke er enighet, og vi opplyser her om muligheten til å klage.

Klage eller reklamasjon kan sendes på e-post til post@paretobank.no eller per post til Pareto Bank ASA, Postboks 1823 Vika, 0123 Oslo.

Klagen bør inneholde:

  • klagers navn og fødselsdato
  • kort beskrivelse av forholdet
  • opplysninger om hvem klager har vært i kontakt med i banken.

Alle klager som mottas av Pareto Bank vil bli grundig behandlet av banken. Enhver klage besvares så raskt som mulig og senest 15 virkedager etter at banken mottok klagen. Dersom klagen ikke besvares innen 15 virkedager vil du motta et foreløpig svar med angivelse av årsaken til at henvendelsen ikke er besvart og en angivelse av når du kan forvente å motta endelig tilbakemelding. Klager vil fortløpende bli holdt orientert om fremdriften.

Privatkunder kan klage banken inn for Finansklagenemnda dersom enighet ikke oppnås.

Finansklagenemda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
Tlf. 23 13 19 60

Les mer om finansklagenemnda her: Finansklagenemnda (FinKN).

Pareto Bank er opptatt av å beskytte dine personopplysninger, og vi vil til enhver tid behandle din informasjon konfidensielt og med respekt. Du kan lese hele vår personvernerklæring her (pdf).

Pareto Bank registrerer og behandler personopplysninger for at vi skal kunne utføre de kontraktsmessige forpliktelsene vi har overfor deg som kunde. Det stilles strenge krav for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet ved behandling av personopplysninger. Når du benytter deg av våre tjenester og bruker vår nettside, kan du være trygg på at vi behandler din informasjon på en god og sikker måte.

Du har rett til innsyn i opplysninger som banken har lagret om deg, og du kan når som helst kreve retting av feilaktige eller ufullstendige opplysninger. Du kan også ta kontakt dersom du ønsker å få overført opplysningene til deg, eller få disse slettet eller begrenset. Dette kan du gjøre ved å sende en e-post til post@paretobank.no

Even Wahl er bankens personvernombud.

Ved klager knyttet til personvern, kan Datatilsynet kontaktes:
Datatilsynet
Postboks 8177 Dep.
0152 Oslo
Tel: 22 39 69 00

Informasjonskapsler (Cookies) på Pareto Banks nettsteder

Hva er Informasjonskapsler?

Når du besøker en hjemmeside som bruker informasjonskapsler plasseres informasjonskapsler, sombrukes til å spore hvilke sider som blir besøk og adferd på nettstedet. Informasjonskapslene hjelper deg med å huske hvor du avsluttet sist eller å huske dine preferanser på nettsiden.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker er informert om, og har samtykket til, hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med denne behandlingen er og hvem som behandler opplysningene.

Nedenfor finner du informasjon om Pareto Banks egen bruk av informasjonskapsler (cookies). Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider: www.paretobank.no, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av informasjonskapsler, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Pareto Bank bruker følgende informasjonskapsler:

Google Analytics:

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruker informasjonskapsler for å samle inn og analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik kapsel ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet.

Google kan også overføre denne informasjonen til en tredjepart, hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor en tredjepart behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har.

Pareto Bank bruker Google Analytics for å analysere bruken av Pareto Banks nettsider. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv.

Bortsett fra IP adresse, lagres ingen personlig eller kundesensitiv informasjon i Google Analytics. IP adresse samles inn for å kunne avgjøre omtrentlig fysisk plassering av brukeren (for eksempel by og/eller landsdel)

ASP.NET_SessionId

Dette er «system cookies» for IIS og ASP.NET. Disse inneholder ikke kundeinformasjon, men kun en sesjons-ID for å kunne koble nettleseren opp mot riktig sesjon på serveren. Ingen personlig eller identifiserende opplysninger blir lagret.

Søknadskjema

På våre nettsider har vi et søknadskjema der man kan søke om kundeforhold iPareto Bank. Søknadskjemaet inneholder en informasjonskapsel som brukes for å verifisere at kunden har klikket på linken for å lese kundeavtalen. Dette skjer helt til slutt i søknadsprosessen. Informasjonskapselen inneholder kun en Ja/Nei verdi og ellers ingen identifiserende opplysninger.

Anonyme markedsføringsmål:

Informasjonskapslene brukes til å spore besøkende på paretobank.no. Her kan kapslene brukes til å bygge en tilpasset profil eller søkshistorikk for hver unike besøkende, og identifiserbar eller unik data kan hentes inn. Anonymisert data kan deles med tredjeparter Pareto Bank bruker Google og Hubspot.

Målrettet markedsføring:

Ved å bruke denne type informasjonskapsler samles det inn personlig informasjon. Informasjonskapslene brukes til å spore aktivitet og surfevaner, og brukes til å vise den enkelte kunde relevant og personliggjort markedsføring. Informasjon kan deles med tredjeparter for å vise målrettet markedsføring. Pareto Bank bruker ikke informasjonskapsler i denne kategorien.

Samtykke

Dersom du ikke samtykker i vår bruk av informasjonskapsler, kan du skru dette av. Her kan du lese hvordan du gjør dette for din nettleser:

Internet Explorer

Chrome

Firefox

Safari

Opera

Welcome to the Open Banking Portal, with all the necessary services for getting access to account information and initiating payments from your application. https://openbanking.paretobank.no/portal-sandbox/

For support enquiries, please contact post@paretobank.no

Period Personal internet banking Open banking - private
jan.23 99,96 % 99,98 %
feb.23 99,99 % 99,99 %
mar.23 100,00 % 99,99 %
apr.23 100,00 % 99,99 %
mai.23 99,65 % 99,93 %
jun.23 99,97 % 99,97 %
jul.23 99.99 % 99,97 %
aug.23 99,99 % 100 %
sept.23 99,66 % 99,97 %
okt.23 99,55 % 99,91 %
nov.23 99,86 % 99,95 %
des.23 99.99% 99,98 %
jan.24 99,90 % 99,88 %
feb.24 99,90 % 99,97 %
mar.24 99,94 % 99,94 %
apr.24 99,89 % 99,98 %

Det er innført et nytt betalingstjenestedirektiv i EU, PSD2, som også er en del av det norske lovverket. PSD2 pålegger norske banker å åpne sine APIer og muliggjøre innsyn for tredjeparter. Formålet med lovverket er å skape økt innovasjon for tjenestetilbudet innen betalingsformidling og skape økt konkurranse for banknæringen i EU og EØS området. I Norge trer loven i kraft 14.09.2019.
Gjennom Open Banking plattformen tilbyr Pareto Bank tredjepartsleverandører adgang til din kontoinformasjon på en sikker måte, slik at de kan utvikle nye produkter og tjenester for deg. Open Banking kan for eksempel muliggjøre at du som bankkunde får en bedre totaloversikt over dine midler på tvers av banker. Dette kan hjelpe deg å holde oversikt over din økonomi, gjennomføre betalinger, samt handle produkter og tjenester som passer deg best.
For at en tredjepart skal få tilgang til dine opplysninger, kreves ditt samtykke ovenfor den aktuelle tredjepart. Du velger selv om en tredjepart skal få innsyn i dine bankkonti, og du kan når som helst trekke et gitt samtykke tilbake. Det er innført strenge sikkerhetskrav som skal redusere risikoen for svindel og beskytte dine data. Både banker og tredjeparter vil være forpliktet til å ta i bruk autentiseringsmetoder som tilfredsstiller sikkerhetskravene.

Med 20 % eierandel er Pareto AS bankens største enkeltaksjonær. Vi har også kontorer i samme bygning som blant annet Pareto Securities, Pareto Asset Management og Pareto Wealth Management.

Nærheten mellom banken og Pareto gruppen forøvrig gir gode synergier når det gjelder kompetanse, markedskunnskap og systemer– et fortrinn som daglig kommer kundene til nytte. Spesielt gjelder dette finansiering av aksjeporteføljer, obligasjoner eller andre finansielle aktiva, og i noen grad finansiering av eiendom.

Pareto Bank er finansielt og operasjonelt uavhengig av Pareto AS, og alt samarbeid skjer på markedsmessige vilkår. Banken har ikke anledning til å yte kreditt til, eller stille garantier i favør av, et Pareto-selskap.

Her finner du nettsider til andre Pareto-selskaper:

Pareto-gruppen
Pareto Securities
Pareto Wealth Management
Pareto Asset Management

Våre agenter formidler våre produkter innen lån.

Azets Insight AS
https://www.azets.no/om-oss/tjenester/
Telefon: 401 04 018

Pareto Bank ASA er medlem av Bankenes Sikringsfond i henhold til Finansforetaksloven (lov av 10. april 2015 nr. 17).
Den enkelte kunde er dekket etter loven for sine innskudd med inntil 2.000.000 kroner. Denne grensen gjelder selv om du har flere konti i samme bank. Har du som kunde innskudd i flere banker, gjelder beløpsgrensen for hver av bankene. I tillegg omfatter innskuddsgarantien innskudd i sin helhet som er gjort de seneste 12 månedene og som er knyttet til visse livshendelser, for eksempel salg av bolig. Ordningen gjelder for både privatkunder og bedriftskunder.

Les mer om sikringsordningen her

Informasjon om sikringsordningen

Pareto Bank er en arbeidsplass som målrettet arbeider for å fremme mangfold og likestilling, og for å hindre diskriminering på bakgrunn av kjønn, funksjonsnedsettelse, legning, kjønnsidentitet, etnisitet, omsorgsoppgaver, familiesituasjon, religion eller livssyn. Banken skal opptre i henhold til likestillingsloven § 26 som omhandler arbeidsgivers aktivitetsplikt hvor særlig områdene rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv nevnes. Viktigheten av å ha respekt for alle typer mennesker er forankret i bankens kulturkode, lederprinsipper og etiske retningslinjer og danner grunnlag for bankens arbeid med mangfold og likestilling. Bankens ledergruppe er ansvarlig for dette arbeidet.

Se rapporten her.