Bedriftsfinansiering

Slik lager du et optimalt likviditetsbudsjett for din bedrift

Av Erik Skarbøvig, 09. juni 2022

Slik lager du et optimalt likviditetsbudsjett for din bedrift

Likviditetsbudsjett: Temaet likviditet er noe som opptar mye tid for de aller fleste bedriftsledere. Det å holde oppsyn med penger på bok og anslå likviditeten fremover er essensielt for å overleve, og spesielt for en mindre bedrift.

Med et likviditetsbudsjett prøver man å spå fremtiden så langt det lar seg gjøre. Det er derfor viktig å utarbeide et likviditetsbudsjett så nøyaktig som det lar seg gjøre, samt oppdatere dette løpende slik at man vet hvilket handlingsrom bedriften har fremover.

Et likviditetsbudsjett er viktig fordi det hjelper deg som bedriftsleder til å holde hjulene i virksomheten i gang. Et likviditetsbudsjett lages ofte med forskjellige perspektiver på tid, og kan variere fra årlig, kvartalsvis, månedlig og til og med ukentlig. Hensikten med et likviditetsbudsjett er å beskrive hvor mye kontanter det er forventet vil gå ut og inn av bedriften i en gitt periode. Likviditetsbudsjettet vil dermed vise hvor mye bedriften anslår å ha på konto ved slutten av budsjettperioden.

Mange bedrifter er ikke lovpålagt å sende inn kontantstrømoppstilling (se definisjonen i regnskapsloven § 1-6) som en del av årsregnskapet. Den tradisjonelle kontantstrømoppstillingen i årsregnskapet er en mer omfattende oppstilling som kan anses som bindeleddet mellom resultatregnskapet og balanseregnskapet. Til forskjell fra den tradisjonelle kontantstrømoppstillingen kan man anse et likviditetsbudsjett som mindre formell, og det kan derfor også være enklere å sette sammen. I likhet med likviditetsbudsjettet så er kontantstrømoppstillingen i bunn og grunn en oversikt over kilder og bruk av kapital i virksomheten.

Gratis mal:

Likviditetsbudsjett

Hva er fordelene og utfordringene med å sette opp et likviditetsbudsjett?

Et likviditetsbudsjett kan anvendes for å estimere hvorvidt bedriften har tilstrekkelig med kontanter til daglig drift, investeringer, ansettelse av flere medarbeidere og lignende. Det kan også være et viktig verktøy for å identifisere hvorvidt kontanter blir anvendt på uproduktivt vis.

Noen punkter som er fordelaktig for virksomheter som aktivt anvender og oppdaterer likviditetsbudsjettet sitt:

  1. Du får et høyere fokus på å sette næring etter tæring. Utarbeider og oppdaterer du et likviditetsbudsjett aktivt, vil du enklere kunne planlegge hvor mye du har disponibelt, og tilpasse virksomheten deretter.
  2. Du kan raskt identifisere eventuelle utfordringer likviditetsmessig. Jo tidligere man kan identifisere et behov, jo enklere vil det bli å kunne løse behovet.
  3. Du kan tilpasse kredittiden du tilbyr kundene dine. Dersom likviditetssituasjonen ser positiv ut kan man strategisk tilby lengre kredittider, hvis man mener dette øker salget.

Men det vil også være utfordringer knyttet til det å sette opp et likviditetsbudsjett.

  1. Det kan være tid- og ressurskrevende å sette opp et detaljert og gjennomtenkt likviditetsbudsjett.
  2. Det baserer seg på anslag av fremtidige bevegelser.
  3. Det kan føre til et kostnadsfokus som kan legge bånd på eventuelle lønnsomme investeringer.

Hva er beste praksis for å sette opp et likviditetsbudsjett?

Et godt tips for å sette opp et likviditetsbudsjett kan være å dele selve budsjettet opp i mindre hjelpebudsjetter. Man kan i all hovedsak dele opp budsjettet i seks mer spesifikke hjelpebudsjetter, og en «øvrig»-post.

Under oppsummerer vi bestanddelene av likviditetsbudsjettet, sammen med typiske poster som inngår i hver post.

Slik lager du et optimalt likviditetsbudsjett for din bedrift 2

Disse postene kan oppsummeres til å utgjøre et komplett likviditetsbudsjett for virksomheten din. Det å dele opp likviditetsbudsjett i mindre fokusområder kan ofte være hensiktsmessig fordi du får et mer konsentrert overblikk over de forskjellige bestanddelene av et likviditetsbudsjett. Det kan derfor gjøre prosessen mer oversiktlig og gjennomtenkt.

Et eksempel på et likviditetsbudsjett

Postene som forklart over kan deretter oppsummeres i et komplett likviditetsbudsjett i henhold til den tidsperioden du ønsker. Eksempelet nedenfor viser et årlig budsjett delt inn i måneder.

Slik lager du et optimalt likviditetsbudsjett for din bedrift 3

For å gjøre det lettere for deg å sette opp et likviditetsbudsjett, har vi i Pareto Bank laget en enkel og oversiktlig mal i Excel. Du kan laste denne ned helt gratis ved å følge lenken nedenfor.

Gratis mal

Likviditetsbudsjett

Temaer i denne artikkelen:

Om Pareto Bank

Pareto Bank ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har en forvaltningskapital på rundt 25 milliarder. 2023 var bankens beste år noensinne med et resultat etter skatt på kr 605,0 mill. Pareto Bank har en god kapitalbase og solid plattform for videre lønnsom vekst.

Vi er spesialisert på eiendomsfinansiering, bedriftsfinansiering og skipsfinansiering. Banken har en særlig sterk posisjon innen finansiering av boligutviklingsprosjekter. I tillegg tilbyr vi en rekke forskjellige finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter. Innen shipping retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet. Vi bygger alltid vårt arbeid på faglig kompetanse og bruker vår kunnskap til å skreddersy løsninger. Vi er ubyråkratiske og får ting til å skje. Raskt, ryddig og tett på.