Bedriftsfinansiering

SMB-bedrifter – bærebjelken i norsk næringsliv

Av Erik Skarbøvig, 03. februar 2022

SMB bedrifter bærebjelken i norsk næringsliv 1

Startups, gründer-boom, entreprenørskap og innovasjon er positivt ladede begreper man til stadighet hører om i dag. Bak disse begrepene står det små og mellomstore bedrifter som er viktige for norsk økonomi. Nye SMB-bedrifter bidrar til utvikling, sysselsetting, vekst og nødvendige skattekroner. Derfor ønsker man også å legge til rette for at disse selskapene lykkes.

Suksesshistoriene trekkes alltid frem. Følger man med i mediene kan man få inntrykk av at det står en vellykket gründer på hvert gatehjørne. Men er dette et riktig bilde? Hvor lett er det egentlig å drive lønnsom butikk i Norge? Hvordan ser det norske bedriftsmarkedet egentlig ut?

Gratis e-bok:

Arbeidskapitalstyring og planlegging av lønnsom vekst i små og mellomstore bedrifter

Verdiskapning i det norske SMB-markedet

I Norge har vi et velutviklet samfunn, fundert på godt utbygde velferdstjenester og et sikkerhetsnett av trygdeordninger og sosialtjenester. I tillegg til norsk olje- og gassvirksomhet er dette fundert på verdiene som skapes i norske bedrifter som betaler skatter og avgifter, og bedriftenes arbeidere som også betaler skatt av sine inntekter. Siden alle har en interesse av at norske bedrifter gjør det bra, har vi i Pareto Bank tatt en nærmere titt på hvordan norsk næringsliv ser ut.

Vi har hentet ut siste års regnskapsdata for alle AS-er i Norge med omsetning over NOK 100 000 og positiv totalbalanse for regnskapsåret 2020. Dette utgjør 199.363 bedrifter. Ser man på antall AS som har levert regnskaper for 2020 og har omsetning over NOK 1 øker antallet til 220.992.

SMB bedrifter bærebjelken i norsk næringsliv 2
Figur 1: Antall bedrifter fordelt på driftsinntekter (kilde: Bisnode).

Av de 199.363 bedriftene har 79 prosent en omsetning under MNOK 10 (figur 1) og 73 prosent har en totalbalanse under MNOK 10. Kun 2.667 bedrifter har en omsetning på over MNOK 250.

De fleste norske bedrifter er små og mellomstore bedrifter: 94 prosent av bedriftene i utvalget har inntekter under MNOK 50. De fleste bedriftene i Norge er altså relativt små.

Men selv om vi har mange små og mellomstore bedrifter, SMB-bedrifter, har de største bedriftene en langt større andel ansatte. Hvis vi ser bort fra selskaper som ikke har noen ansatte, har bare 1,1 prosent av bedriftene mer enn 100 ansatte (figur 2). Det er vanlig å regne bedrifter med under 100 ansatte som SMB - små og mellomstore bedrifter.

SMB bedrifter bærebjelken i norsk næringsliv 3
Figur 2: Antall bedrifter fordelt på antall ansatte (kilde: Bisnode).

Dette er tall som kun tar hensyn til ansatte i aksjeselskaper som inngår i utvalget. I tillegg kommer ansatte i offentlig sektor som ikke jobber i aksjeselskap.

37 prosent av selskapene har ingen ansatte. Dette er type investeringsselskaper eller datterselskaper i konsern uten ansatte. Kun 16 prosent av norske bedrifter har mer enn 10 ansatte, og totalt sysselsetter bedrifter med mer enn 30 personer 64 prosent av alle ansatte.

Totalt jobber allikevel over 700 000 personer i en SMB-bedrift med færre enn 30 ansatte, og små og mellomstore bedrifter skaper store samfunnsmessige verdier.

Lønnsomhet og finansiering for små og mellomstore bedrifter

SMB-bedrifter er en av bærebjelkene i norsk økonomi. Likevel kan det være tøft å drive lønnsom butikk som liten eller mellomstor bedrift. Dette avhenger selvsagt av produkter eller tjenester som det er behov for i markedet, og det handler om å se muligheter og deretter utnytte dem. Det handler om teft, kremmerånd og motiverte medarbeidere, men også om mulighet til finansiering.

Grafen nedenfor (figur 3) viser EBITDA-marginen (driftsresultat før avskrivninger og nedskrivinger) avhengig av størrelsen på selskapet i forhold til inntekter. Overraskende nok, er marginen relativt lik uavhengig av størrelse.

SMB bedrifter bærebjelken i norsk næringsliv 4
Figur 3: Gjennomsnittlig EBITDA-margin fordelt på driftsinntekter (kilde: Bisnode).

En rapport fra Norges Bank om det norske finansielle systemet i 2021 viser at banker og kredittforetak står for nærmere 80 prosent av utlån i Norge. DNB har en markedsandel på 30 prosent, i tillegg kommer filialer for utenlandske banker med omtrent 34 prosent i markedsandel (figur 4). Resten av markedet deles på Sparebank 1-alliansen, Eika-gruppen, øvrige forretningsbanker og sparebanker. Sammenlignet med et land som USA spiller obligasjoner en langt mindre rolle for norske bedrifters finansiering.

SMB bedrifter bærebjelken i norsk næringsliv 5
Figur 4: Det norske finansielle systemet i 2020, etter Norges Bank.

Velg en smb-bank som forstår din bedrift

Analyseselskapet Cicero Consulting analyserer jevnlig det norske bankmarkedet, og ser at de store bankene sentraliserer seg med fokus på digitale betjeningsstrategier, der bare de største bankene har tilgang på en fast rådgiver. Samtidig ser vi at mindre SMB-bedrifter har behov for lokal tilstedeværelse og mer personlig betjening.

Hvert år forsvinner nærmere 1500 små og mellomstore bedrifter og blir erstattet av minst like mange nye. Denne dynamikken fører til endring, vekst og økt produktivitet i økonomien. Men noen av dem som forsvinner kunne klart seg, dersom de hadde fått den oppfølgingen de fortjener.

Større banker har ofte ikke kapasitet til å gjøre gode kredittanalyser av små og mellomstore bedrifter, og benytter derfor standardmodeller for lånebehandling der SMB-bedriftene ikke alltid passer inn.

I dette landskapet har vi i Pareto Bank segmentert markedet med fokus på bedrifter som har kommet et stykke på veien. Vi kan ikke hjelpe alle, men vi er opptatt av å gi mellomstore bedrifter den individuelle oppmerksomheten som er nødvendig for å skape nye arbeidsplasser gjennom økt finansiell fleksibilitet.

Med mellomstore bedrifter så mener vi selskaper som omsetter fra MNOK 20 og mer. Dette gjør vi gjennom grundig selskapsanalyse, og en stolthet i å se selskapet og få en korrekt forståelse for risikoen.

Pareto Bank er en mellomstor bedrift selv. Vi forstår at SMB-bedrifter må møtes individuelt for å få gjennomslag og få innvilget kreditter og lån. SMB-bedrifter er ryggraden i AS Norge, og gjennom å betjene dette segmentet i markedet ønsker vi å bidra til økt verdiskaping og sysselsetting for å forsterke næringslivet i Norge.

Kilder: Bisnode (organisasjonsform: AS, Regnskapsår: 2020, Sum driftsinntekter: >100.000, Sum eiendeler: >=0), Norges Bank, Cicero Consulting, Menon Business Economics.

Gratis e-bok:

Arbeidskapitalstyring og planlegging av lønnsom vekst i små og mellomstore bedrifter

Temaer i denne artikkelen:

Om Pareto Bank

Pareto Bank ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har en forvaltningskapital på rundt 25 milliarder. 2023 var bankens beste år noensinne med et resultat etter skatt på kr 605,0 mill. Pareto Bank har en god kapitalbase og solid plattform for videre lønnsom vekst.

Vi er spesialisert på eiendomsfinansiering, bedriftsfinansiering og skipsfinansiering. Banken har en særlig sterk posisjon innen finansiering av boligutviklingsprosjekter. I tillegg tilbyr vi en rekke forskjellige finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter. Innen shipping retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet. Vi bygger alltid vårt arbeid på faglig kompetanse og bruker vår kunnskap til å skreddersy løsninger. Vi er ubyråkratiske og får ting til å skje. Raskt, ryddig og tett på.