Bedriftsfinansiering

Eierskifte: Slik bruker du finansiering som verktøy

Av Erik Skarbøvig, 03. mars 2022

Eierskifte Slik bruker du finansiering som verktøy

Eiere av bedrifter som har skapt en solid, lønnsom virksomhet kan av ulike årsaker ønske å realisere verdier som er bygget opp over mange år. Utgangspunktet kan være et forestående generasjonsskifte, at en eier ønsker å trappe ned sin rolle i virksomheten, at nøkkelpersoner i bedriften ønskes inn på eiersiden eller bare at man ønsker å ta ut et større utbytte. Ved et slikt eierskifte kan finansiering være et godt verktøy.

Uten tilgang på finansiering, fremstår salg av virksomheten som den eneste løsningen for mange. Det trenger det ikke å være. Ved å bruke gjeld som instrument kan man realisere verdier og gjøre et mindre eierskifte uten å måtte selge hele bedriften.

Les også: Bruk av gjeldsfinansiering som verktøy for mellomstore bedrifter

Finansiering av delvis nedsalg i bedriften

Mange bedrifters lønnsomhet og verdi er knyttet til et fåtall sentrale personer; gjerne gründer, eier, daglig leder eller noen svært flinke ansatte. Det kan derfor være gode grunner til å se på løsninger der sentrale medarbeidere kan komme inn på eiersiden. Et slikt eierskifte bidrar til å sikre kompetanse og kontinuitet, og skaper fordelaktige insentiver for de ansatte. Gode løsninger for finansiering kan gjøre slike transaksjoner mulige uten at eierskapsforholdet blir vesentlig påvirket.

Problemstillingen kan illustreres med følgende forenklede eksempel. Som gründer har Endre begynt å dra på årene og ønsker å trappe litt ned på arbeidsmengden. Han vil nyte sine eldre dager og trenger ekstra penger til en feriebolig og arv til barna.

Samtidig sitter det langt inne å slippe taket på livsverket han har bygget opp over mange år, selskapet Driftsselskap AS. Driftsselskap AS har levert en bra omsetning og en god bunnlinje i alle år og er gjeldfritt.

For to år siden ansatte Endre den dyktige Joakim som ny daglig leder, og han har ytret et ønske om å kjøpe seg inn i Driftsselskap AS. Gründeren Endre ser at det er viktig at nøkkelpersoner i Driftsselskap AS har gode insentiver til å skape så gode resultater som mulig. Et eierskifte kan derfor være en optimal løsning.

Gratis e-bok:

Arbeidskapitalstyring og planlegging av lønnsom vekst i små og mellomstore bedrifter

Slik kan ansatte kjøpe seg inn i bedriften

Driftsselskap AS verdsettes til MNOK 50. Som daglig leder har Joakim kun egenkapital nok til å investere MNOK 1, en sum som bare dekker 2 % av aksjene. Gründer Endre og daglig leder Joakim blir imidlertid enige om at det er hensiktsmessig at daglig leder eier mer enn dette, gjerne minst 10 %.

Gründer Endre eier aksjene i Driftsselskap AS gjennom sitt heleide selskap Gründer AS. Joakim har videre etablert et privat investeringsselskap, Daglig Leder AS. Gjennom dette selskapet kan Joakim kjøpe seg inn i bedriften Driftsselskap AS. Med kun MNOK 1 i egenkapital vil det imidlertid være nødvendig å gjøre en rekapitalisering for at han skal kunne overta minst 10 %. Rekapitalisering er en omstrukturering av forholdet mellom egenkapital og gjeld i en bedrift, for eksempel i forbindelse med et eierskifte.

Dette kan løses ved å opprette et nytt selskap, HoldCo AS, som vil eies av både gründeren Endre og daglig leder Joakim, med henholdsvis 90 % og 10 % eierskap gjennom deres respektive private selskaper. Gründer AS selger samtidig alle aksjene i Driftsselskap AS til HoldCo AS for MNOK 50, tilsvarende verdien på selskapet. I det videre skal vi se på hvordan Holdco AS kan gjøre opp kjøpet på MNOK 50.

Ny kapitalstruktur etter eierskifte med banklån og selgerkreditt

La oss se nærmere på hvordan denne omorganiseringen kan se ut i praksis.

La oss se nærmere på hvordan denne omorganiseringen kan se ut i praksis.

Først selger som nevnt Gründer AS alle sine aksjer i Driftsselskap AS til HoldCo AS for en pris tilsvarende MNOK 50. Oppgjøret for dette salget er tredelt:

  1. HoldCo AS tar opp et lån i banken på MNOK 25 for å finansiere deler av bedriftens kjøpesum
  2. Gründer AS gir en selgerkreditt hvor HoldCo AS forplikter seg til å betale gründer Endre MNOK 15 utover en avtalt periode i fremtiden
  3. Totalt utgjør banklån og selgerkreditt MNOK 40 av en kjøpesum på MNOK 50, og resterende MNOK 10 er egenkapitalen som eierne må skyte inn.

Da Gründer AS fortsatt skal eie 90 % av Driftsselskap AS, må han reinvestere deler av salgsprovenyet for kjøp av aksjer i HoldCo AS. Dette utgjør MNOK 9. Videre må Daglig Leder AS ved Joakim skyte inn MNOK 1 for å få 10 % eierandel. Figur 1 viser hvordan aksjekjøpet på MNOK 50 finansieres:

Kilder til og bruk av kapital i transaksjonen

Aktiva Passiva
Aksjer i HoldCo 50 000 000 Egenkapital fra Gründer AS 9 000 000
Kontanter - Egenkapital Daglig leder AS 1 000 000
Bankgjeld 25 000 000
Selgerkreditt 15 000 000
Totalt 50 000 000 Totalt 50 000 000

Det er viktig å presisere et vilkår fra bankens side. Selgerkreditten kan ikke betjenes før bankgjelden er tilbakebetalt, det vil si at banklånet har førsteprioritet foran selgerkreditten.

Figur 2 viser hvordan balansen til Gründer AS vil se ut etter transaksjonen:

Balansen - Gründer AS

Aktiva Passiva
Aksjer i HoldCo 9 000 000 Egenkapital 50 000 000
Fordringer (selgerkreditt) 15 000 000 Bankgjeld -
Kontanter 26 000 000 Selgerkreditt -
Totalt 50 000 000 Totalt 50 000 000

Endre har med andre ord fått ut MNOK 26 i kontanter og eier fortsatt 90 % av Driftsselskap AS gjennom eierandelen i HoldCo AS. Videre har han en fordring på HoldCo AS på MNOK 15 som han vil få tilbake om noen år forutsatt at virksomheten går bra også i fremtiden.

På den andre siden, vil Daglig Leder AS eie aksjer i HoldCo AS for MNOK 1, slik det er illustrert i tabellen nedenfor:

Balansen - Daglig leder AS

Aktiva Passiva
Aksjer i HoldCo AS 1 000 000 Egenkapital 1 000 000
Fordringer - Bankgjeld -
Kontanter - Selgerkreditt -
Totalt 1 000 000 Totalt 1 000 000

Oppsummert vil balansen til HoldCo se ut som følger:

Balansen - HoldCo AS

Aktiva Passiva
Aksjer i Driftsselskap AS 50 000 000 Egenkapital 10 000 000
Fordringer - Bankgjeld 25 000 000
Kontanter - Selgerkreditt 15 000 000
Totalt 50 000 000 Totalt 50 000 000

Eierstrukturen i Driftsselskap AS kan etter et slikt eierskifte illustreres på følgende måte:

Eierskifte 3

Aksjonæroversikt HoldCo AS

Eierandel Aksjeverdi
Gründer AS 90 % 9 000 000
Daglig leder AS 10 % 1 000 000
Totalt 10 000 000

Aksjonæroversikt Driftsselskap AS

Eierandel Aksjeverdi
HoldCo AS 100 % 50 000 000

Rådgiving og finansiering ved rekapitalisering og eierskifte

Ved å gjennomføre et slikt eierskifte, har gründeren Endre realisert ønskede verdier, samtidig som han beholder det meste av livsverket sitt. En sentral person er sluppet inn på eiersiden i bedriften og har fått økte insentiver til å videreutvikle selskapet på best mulig måte. Eierskiftet er muliggjort og gjennomført ved bruk av gjeld som instrument.

Dette er et forenklet eksempel på en finansiell og strukturell omorganisering av eierskap som ivaretar flere interesser. Vi i Pareto Bank har lang erfaring med rådgiving innen finansiering, og kan skreddersy løsninger som passer for ulike situasjoner og eierkonstellasjoner. På denne måten sikrer man en langsiktig god balanse mellom insentiver og selskapskontroll gjennom eierskap. Du er velkommen til å ta kontakt med oss om du ønsker hjelp til å bruke gjeldsfinansiering som verktøy ved eierskifte og rekapitalisering av bedrifter.

Les også: Kundecase: Shortcut fikk nøkkelpersoner inn på eiersiden

Gratis e-bok:

Arbeidskapitalstyring og planlegging av lønnsom vekst i små og mellomstore bedrifter

Temaer i denne artikkelen:

Om Pareto Bank

Pareto Bank ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har en forvaltningskapital på rundt 25 milliarder. 2023 var bankens beste år noensinne med et resultat etter skatt på kr 605,0 mill. Pareto Bank har en god kapitalbase og solid plattform for videre lønnsom vekst.

Vi er spesialisert på eiendomsfinansiering, bedriftsfinansiering og skipsfinansiering. Banken har en særlig sterk posisjon innen finansiering av boligutviklingsprosjekter. I tillegg tilbyr vi en rekke forskjellige finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter. Innen shipping retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet. Vi bygger alltid vårt arbeid på faglig kompetanse og bruker vår kunnskap til å skreddersy løsninger. Vi er ubyråkratiske og får ting til å skje. Raskt, ryddig og tett på.