Bedriftsfinansiering

Lån og finansiering for mellomstore bedrifter

Av Erik Skarbøvig, 01. september 2022

Lån og finansiering for mellomstore bedrifter

Et aktivt forhold til lån og finansiering kan være avgjørende for bedrifter i SMB-markedet. Likevel kan selskaper i denne kategorien oppleve at det er vanskelig å finne gode finansieringsløsninger ved behov for kapital. Oppstår det et spesifikt kapitalbehov i forbindelse med en transaksjon eller oppkjøp kan det være av stor betydning å få lån og finansiering av en bank som forstår deres spesifikke behov.

I Pareto Bank har vi lang erfaring med lån og finansiering av små og mellomstore bedrifter. Ved å gjøre grundige kredittanalyser kan vi tilby finansieringsstrukturer som kun de største bedriftene får i de større bankene. Tett og personlig oppfølging av kundene våre gir oss en unik innsikt i den enkeltes forretning. Dette gjør at vi kan skreddersy løsninger som passer for ulike situasjoner og eierkonstellasjoner. Under finner du en oversikt over typiske lån og finansieringer som Pareto Bank hjelper små og mellomstore bedrifter med.

Oppkjøpsfinansiering (LBO) for mellomstore bedrifter

Oppkjøpsfinansieringer, ofte kalt leveraged buyout (LBO), er et lånefinansiert oppkjøp der et selskap ønsker å kjøpe et annet selskap, for eksempel en konkurrent eller et selskap som muliggjør en utvidelse av eksisterende produktportefølje.

En finansiell aktør vil vanligvis ha som motiv å videreutvikle selskapet for så å selge det til en høyere pris. En profesjonell eier kan ofte ha forutsetninger til å drive selskapet bedre ved eksempelvis å kutte kostnader, utnytte vekstpotensialet og øke lønnsomheten.

En industriell aktør vil ha som ønske å integrere selskapet som kjøpes inn i eksisterende virksomhet for blant annet å skape et bredere produktsortiment og stordriftsfordeler. Dette kan typisk dreie seg om en aktør som mangler et produkt i sin portefølje, og kjøper et selskap som leverer nettopp dette.

Ledelsesoppkjøp (MBO) av mellomstore bedrifter

Ledelsesoppkjøp, ofte kalt management buyout (MBO) er et oppkjøp der selskapets ledelse og/eller ansatte kjøper ut dagens eiere.

En MBO kan aktualiseres på bakgrunn av flere forhold. En mulig årsak kan skyldes uenighet om videre strategi med eksisterende eiere. Ofte kan det være slik at ledelsen ser muligheter som dagens eier ikke ønsker å gå videre med, at man mener selskapet er underpriset eller at man frykter andre potensielle kjøpere.

En annen årsak kan være at en avdeling eller datterselskap ikke lenger er en del av bedriftens hovedsatsningsområde eller at eier av ulike grunner ønsker å trekke seg ut av selskapet.

En tredje årsak kan være at enten dagens eiere eller ansatte som har sluttet (men som fortsatt er eiere) ikke lenger er operative i selskapet og har noen befatning med virksomheten. Da kan det være motiverende for dagens ansatte å kjøpe virksomheten som de jobber i.

Oppkjøp ved generasjonsskifter

Denne type oppkjøp vil fortone seg på samme måte som en MBO, hvor eksempelvis ledende ansatte i målselskapet gjennomfører et delvis eller fullstendig oppkjøp, selv om årsaken vil være forskjellig.

Et slikt oppkjøp kan typisk skyldes at nåværende eier skal pensjonere seg, og ikke har noen åpenbar arvtaker. Da kan løsningen være å la en flink ansatt gå inn på eiersiden, ved å kjøpe hele eller deler av firmaet. Det er viktig at nøkkelansatte har et insentiv for at selskapet skal gå bra.

Les mer om lån og finansieringsløsninger ved generasjonsskifter i denne artikkelen.

Rekapitalisering i små og mellomstore bedrifter

Rekapitalisering kan forklares som en omorganisering av andel gjeld og egenkapital for å oppnå et økonomisk mål. Rekapitalisering innebærer en omstrukturering av selskapets gjelds- og egenkapitalblanding, ofte med sikte på å gjøre selskapets kapitalstruktur mer optimal.

Rekapitalisering er ofte aktuelt for selskaper med store verdier bundet opp i balansen. Disse bedriftene kan ha en betydelig markedsverdi, men eierne har aldri fått gleden av denne verdien hvor det i liten grad har vært tatt ut utbytte. Bedrifter er ofte 100 % egenkapitalfinansiert uten noen gjeld. Selskapet tar da opp gjeld for å få et bedre forhold mellom gjeld og egenkapital. Formålet med å låne opp kan være mange;

  1. Finansiere ytterligere investeringer
  2. Finansiere tilbakebetaling av aksjonærlån
  3. Kjøpe andre bedrifter

Et annet viktig formål med rekapitalisering kan være at eierne ønsker å finansiere et utbytte privat (eller til eierselskapene) for å få glede av den store verdien som ligger i selskapet. Hvis verdiene er bundet opp, og det ikke er likviditet til å ta ut utbytte (som for eksempel som følge av sterk vekst), kan banken gi lån som kan benyttes til å betale utbytte. Dette kan struktureres på mange måter, men et salg av hele virksomheten til et nytt eierselskap, med de samme eierne kan være en måte å realisere verdier på.

Les også: Shortcut -en app-solutt teknologisk suksess

Lån og refinansiering i mellomstore bedrifter

Refinansiering utløses av et behov for å bytte ut nåværende kreditor med en ny kreditor. Dette kan eksempelvis skyldes at samarbeidet ikke fungerer, behov for høyere låneutmåling eller at produkttilbudet til nåværende bank ikke er tilstrekkelig.

Lån og finansiering av drift- og arbeidskapital i bedrifter

Lån og finansiering til drift- og arbeidskapital kan være en løsning for bedrifter som har et midlertidig behov for likviditet. Bakgrunnen kan være løpende svingninger i arbeidskapital eller stram likviditet ved enkelte store kontantutganger som for eksempel utbetaling av feriepenger eller oppbygning av varelager før sesong.

Når kapitalen av ulike grunner bindes opp, og du har behov for lån og finansiering finnes det flere muligheter. Få oversikten her. Det å ha en driftsfinansiering tilgjengelig hele tiden, kan virke dyrt. Pareto Bank kan imidlertid tilby en fleksibel form for driftsfinansiering som gir deg opsjon til å trekke kreditt når du ønsker det.

Pareto Driftskreditt har mange fordeler du kan lese mer om her

Behov for brofinansiering i mellomstore bedrifter

Brofinansiering er et midlertidig lån i påvente av for eksempel en innbetaling. En brofinansiering kjennetegnes av at den er konkret og transaksjonsbasert, med en klar plan for tilbakebetaling i nærmeste fremtid.

Behovet for brofinansiering oppstår når et selskap har en forpliktelse som forfaller «i dag», men samtidig har en sikker fordring eller ordre som skal innbetales en gang i kort fremtid. Eksempelvis kan en bedrift som skal betale feriepenger i juni, men samtidig venter på innbetaling fra en stor ordre i juli, ha behov for brofinansiering. Et annet eksempel er en bedrift som har fått en stor ordre som krever investeringer/innkjøp, men hvor det går en del tid før selskapet får betalt for ordren.

Eierfinansiering som finansieringsform for mellomstore bedrifter

En eierfinansiering er en finansieringsform hvor bankens sikkerhetspakke primært hviler på kredittkundens balanse, og ikke nødvendigvis på den underliggende sikkerheten.

Dersom en person ønsker å ta opp lån til kjøp av en eiendel banken ikke anser som særlig verdifull, kan kredittkunden stille sikkerhet i andre eiendeler med sikrere verdi.

For å finansiere små og mellomstore bedrifter kreves det fleksibilitet og skreddersøm. Vi i Pareto Bank jobber hver dag for å finne løsninger og muligheter sammen med kundene våre. Vi er en litt annerledes bank som finner løsninger for gode prosjekter/selskaper og som skaper spennende muligheter for deg som kunde. Ta gjerne kontakt med oss dersom du trenger en god finansieringsløsning for din bedrift.

Temaer i denne artikkelen:

Om Pareto Bank

Pareto Bank ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har en forvaltningskapital på rundt 25 milliarder. 2023 var bankens beste år noensinne med et resultat etter skatt på kr 605,0 mill. Pareto Bank har en god kapitalbase og solid plattform for videre lønnsom vekst.

Vi er spesialisert på eiendomsfinansiering, bedriftsfinansiering og skipsfinansiering. Banken har en særlig sterk posisjon innen finansiering av boligutviklingsprosjekter. I tillegg tilbyr vi en rekke forskjellige finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter. Innen shipping retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet. Vi bygger alltid vårt arbeid på faglig kompetanse og bruker vår kunnskap til å skreddersy løsninger. Vi er ubyråkratiske og får ting til å skje. Raskt, ryddig og tett på.