Pareto Kontor 42

Om samfunnsansvar

Med bærekraftig utvikling menes ressursbruk som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for kommende generasjoner. Bærekraft forklares ofte med begrepet ESG. Definisjonen av ESG er Environment/miljømessige forhold, Social/sosiale forhold og Governance/styringsmessige forhold. I sum omtales disse tre temaene, uttrykt med de tre bokstavene ESG, som bærekraft. Det er i dag er en bred forståelse for at bærekraftig utvikling forutsetter en balanse mellom disse tre områdene. Miljømessige forhold dekker eksempelvis klimarisiko, mens sosiale forhold blant annet omfatter menneskerettigheter og arbeidsforhold. Styringsmessige forhold kan være etterlevelse av lover og regler. I Pareto Bank brukes begrepene bærekraft og ESG om hverandre.

I de senere år har behovet for en bærekraftig utvikling blitt tydeligere, og store deler av verdens virksomheter har derfor startet en endringsreise. Dette gir Pareto Banks kunder nye muligheter og utfordringer som Pareto Bank ønsker å ta aktivt del i og forstå konsekvensene av. Banker har stor påvirkningsmulighet gjennom sine utlån og er en av nøklene til bærekraftig utvikling. På denne bakgrunn har Pareto Bank definert en rekke overordnede mål for bærekraftsarbeidet. Pareto Bank overvåker egen bærekraft risiko i hovedsak gjennom utlånsvirksomheten og skal gjennom utlånsvirksomheten stille krav og forutsetninger som i sum skal bidra til positiv endring. Banken integrerer bærekraft i risikostyring og virksomhetsstyring og jobber aktivt med samfunnsansvar gjennom samarbeid med en ideell organisasjon. Forøvrig jobber banken aktivt med bevisstgjøring og kunnskap både internt i opplæring og eksternt gjennom ulike rapporteringer og mot bankens kunder.


Dpend og Pareto Bank

For eiendomsaktøren Dpend er Pareto Bank mer enn en finansieringskilde.

Bygg- og anleggsbransjen står på terskelen av et enormt grønt skifte, der innovative løsninger og bærekraftige byggemetoder setter standarden for en klimavennlig industri. Eiendomsutvikleren Dpend leder an i denne transformasjonen. Finansiering og bistand fra Pareto Bank har bidratt til at den innovative aktøren har vokst til nye høyder.

« Gjennom utlånsvirksomheten vår stiller vi krav og forutsetninger som i sum vil bidra til positiv endring. »

Tiril Haug Villum, Administrerende direktør

Samarbeidsprosjekter

Sammen med Blå Kors ønsker Pareto Bank å sette spor for fremtiden

Blå kors er en ideell organsisasjon som jobber med forbyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge. I 2021 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant bankens medarbeidere vedrørende hvordan banken kan bidra positivt til samfunnet. Undersøkelsen viste et høyt engasjement, en villighet til å gi tid, også fritid, og da spesielt tilknyttet arbeid med barn og ungdom. Banken har av den grunn inngått et samarbeid med Blå Kors. Sammen med Blå Kors setter Pareto Bank spor for fremtiden, og banken samarbeider med Blå Kors om tilbud til barn om ferier, aktivitetsdager og dugnader knyttet blant annet til Barnas Stasjon.

Les artikkel:
«Støtte fra Pareto Bank gjorde høstferie for sårbare familier mulig: – Betyr enormt mye»


Blå Kors
Bærekraftsrapport

Last ned vår bærekraftsrapport for 2023

Åpenhetsloven

Menneskerettigheter

Pareto Bank har utarbeidet etiske retningslinjer som beskriver bankens grunnverdier og adferdsnormer. Banken har stort fokus på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som arbeidsgiver, leverandør av banktjenester til kunder, men også ved innkjøp av varer og tjenester.

Banken støtter og respekterer vernet om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, dette inkluderer alle konvensjoner ratifisert gjennom norsk lov, som FNs menneskerettighetskonvensjon, ILOs kjernekonvensjoner og FNs miljø- og korrupsjonskonvensjoner. Konvensjonene omfatter grunnleggende rettigheter som skal forhindre menneskerettighetsbrudd og fremme rettferdige arbeidsvilkår.

Åpenhetsloven

Pareto Bank er omfattet av åpenhetsloven. Loven har som formål å fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i næringslivet. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å blant annet gjennomføre aktsomhetsvurderinger både innad i egen virksomhet samt blant leverandører og forretningsforbindelser. Målet er å avdekke hvilke risikoer det finnes for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold, og å jobbe planmessig for å redusere disse risikoene.

Aktsomhetsvurdering

Pareto Bank stiller krav til våre leverandører og deres underleverandører i forhold til menneskerettigheter, arbeidsforhold og miljø- og klimapåvirkning. Bankens største leverandører operer innenfor følgende bransjer: informasjonsteknologi, advokat, pensjon/forsikring og markedsføring. Styret har vedtatt en rutine for etterlevelse av åpenhetsloven og arbeider systematisk for å kartlegge og vurderer risiko.

Banken har gjennomgått og vurdert risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ved sine 100 største leverandører og samarbeidspartnere, og gjennomført aktsomhetsvurderinger av et utvalg leverandører. De utvalgte leverandørene er valgt på bakgrunn av størrelse og risikovare/bransje.

Risikoen for at Pareto Bank forårsaker eller bidrar til brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er vurdert som lav. Dette gjelder både for bankens egen virksomhet og risikoen som er knyttet til bankens leverandører og samarbeidspartnere.

Pareto Bank har et begrenset antall faste leverandører og samarbeidspartnere. Majoriteten av leverandørene og samarbeidspartnerne er større renommerte selskap som rapporterer på bærekraft, samfunnsansvar og menneskerettigheter.

Gjennom aktsomhetsvurderingene av leverandørene har banken ikke avdekket noen faktiske negative konsekvenser eller større risiko for negative konsekvenser. Det er derfor ikke vurdert behov for å iverksette særskilte tiltak ut over den generelle oppfølgning av bankens leverandører og samarbeidspartnere.

Hvis du har spørsmål angående hvordan vi arbeider for å sikre bærekraft, grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, ber vi deg kontakte vårt IR-team.