Samfunnsansvar

Et ansvar for samfunnet vi er en del av

Pareto Kontor 42

Om samfunnsansvar

Med bærekraftig utvikling menes ressursbruk som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for kommende generasjoner. Bærekraft forklares ofte med begrepet ESG. Definisjonen av ESG er Environment/miljømessige forhold, Social/sosiale forhold og Governance/styringsmessige forhold. I sum omtales disse tre temaene, uttrykt med de tre bokstavene ESG, som bærekraft. Det er i dag er en bred forståelse for at bærekraftig utvikling forutsetter en balanse mellom disse tre områdene. Miljømessige forhold dekker eksempelvis klimarisiko, mens sosiale forhold blant annet omfatter menneskerettigheter og arbeidsforhold. Styringsmessige forhold kan være etterlevelse av lover og regler. I Pareto Bank brukes begrepene bærekraft og ESG om hverandre.

I de senere år har behovet for en bærekraftig utvikling blitt tydeligere, og store deler av verdens virksomheter har derfor startet en endringsreise. Dette gir Pareto Banks kunder nye muligheter og utfordringer som Pareto Bank ønsker å ta aktivt del i og forstå konsekvensene av. Banker har stor påvirkningsmulighet gjennom sine utlån og er en av nøklene til bærekraftig utvikling. På denne bakgrunn har Pareto Bank definert en rekke overordnede mål for bærekraftsarbeidet. Pareto Bank overvåker egen bærekraft risiko i hovedsak gjennom utlånsvirksomheten og skal gjennom utlånsvirksomheten stille krav og forutsetninger som i sum skal bidra til positiv endring. Banken integrerer bærekraft i risikostyring og virksomhetsstyring og jobber aktivt med samfunnsansvar gjennom samarbeid med en ideell organisasjon. Forøvrig jobber banken aktivt med bevisstgjøring og kunnskap både internt i opplæring og eksternt gjennom ulike rapporteringer og mot bankens kunder.


Bærekraftsrapport

Last ned vår bærekraftsrapport for 2024

« Gjennom utlånsvirksomheten vår stiller vi krav og forutsetninger som i sum vil bidra til positiv endring. »

Tiril Haug Villum, Administrerende direktør

Samarbeidsprosjekter

Sammen med Blå Kors ønsker Pareto Bank å sette spor for fremtiden

Blå kors er en ideell organsisasjon som jobber med forbyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge. I 2021 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant bankens medarbeidere vedrørende hvordan banken kan bidra positivt til samfunnet. Undersøkelsen viste et høyt engasjement, en villighet til å gi tid, også fritid, og da spesielt tilknyttet arbeid med barn og ungdom. Banken har av den grunn inngått et samarbeid med Blå Kors. Sammen med Blå Kors setter Pareto Bank spor for fremtiden, og banken samarbeider med Blå Kors om tilbud til barn om ferier, aktivitetsdager og dugnader knyttet blant annet til Barnas Stasjon.

Les artikkel:
«Støtte fra Pareto Bank gjorde høstferie for sårbare familier mulig: – Betyr enormt mye»


Blå Kors
Åpenhetsloven

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven

Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Pareto Bank har utarbeidet etiske retningslinjer som beskriver bankens grunnverdier og adferdsnormer. Banken har stort fokus på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som arbeidsgiver, leverandør av banktjenester til kunder, men også ved innkjøp av varer og tjenester.

Banken støtter og respekterer vernet om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, dette inkluderer alle konvensjoner ratifisert gjennom norsk lov, som FNs menneskerettighetskonvensjoner, ILOs kjernekonvensjoner og FNs miljø- og korrupsjonskonvensjoner. Konvensjonene omfatter grunnleggende rettigheter som å aldri medvirke til menneskerettighetsbrudd, rettferdige arbeidsvilkår, avskaffelse av diskriminering og forbud mot tvangsarbeid og barnearbeid.

For å sikre bred forståelse for og forankring av bankens etiske prinsipper i daglig arbeid har alle medarbeidere fått opplæring i retnings- linjene. Gjennom bankens kulturkode og lederprinsipper sikrer også banken etterlevelse. I tillegg støttes etterlevelsen gjennom risiko- begrensende kundesegmentering, nøye utvalgte leverandører samt bankens arbeid innen anti-hvitvasking og anti-terrorfinansiering. Banken er særskilt oppmerksom på risiko for krenkelse av menneskerettigheter innen enkelte bransjer som banken finansierer. Det arbeides systematisk med å avdekke brudd på menneskerettigheter i kredittarbeidet gjennom bankens egen ESG- og klimarisikomodul. Banken ivaretar også risikoen for brudd på menneskerettigheter i inngåelse av avtaler mot leverandører og for oppgaver og tjenester som utkontrakteres.

Åpenhetsloven

Pareto Bank er omfattet av åpenhetsloven. Loven har som formål å fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i næringslivet. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å blant annet gjennomføre aktsomhetsvurderinger både innad i egen virksomhet samt blant leverandører og forretningsforbindelser. Målet er å avdekke hvilke risikoer det finnes for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold, og å jobbe planmessig for å redusere disse risikoene.

Styret har vedtatt en rutine for etterlevelse av åpenhetsloven og banken arbeider systematisk for å kartlegge og vurderer risiko. Tilnærmingen til åpenhetsloven er risikobasert.

Aktsomhetsvurderingene som banken gjennomfører, består av følgende momenter:

  • Forankre ansvarlighet i bankens styrende dokumenter og retningslinjer.
  • Kartlegge og vurderer negativ påvirkning ut fra egen virksomhet, leverandører eller samarbeidspartnere.
  • Stanse, forebygge eller redusere eventuell negativ påvirkning.
  • Kommunisere utad hvordan påvirkningen er håndtert.
  • Følge opp løpende leverandører og samarbeidspartnere.

Leverandøroppfølgning og aktsomhetsvurdering

Pareto Bank stiller krav til våre leverandører og deres underleverandører i forhold til menneskerettigheter, arbeidsforhold og miljø- og klimapåvirkning.

Bankens største leverandører operer innenfor følgende bransjer: informasjonsteknologi, advokat, pensjon/forsikring og markedsføring. Banken har gjennomgått og vurdert risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ved sine 100 største leverandører og samarbeidspartnere, og gjennomført aktsomhetsvurderinger av og fulgt opp et utvalg leverandører. De utvalgte leverandørene er valgt på bakgrunn av størrelse og risikovare/bransje. Aktsomhetsvurderingen er gjort systematisk gjennom dialog fra bankens leverandører og samarbeidspartnere.

Risikoen for at Pareto Bank forårsaker eller bidrar til brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er vurdert som lav. Dette gjelder både for bankens egen virksomhet og risikoen som er knyttet til bankens leverandører og samarbeidspartnere. Bankens egen virksomhet foregår primært i Norge og leverandører og samarbeidspartnere operer i all hovedsak innenfor EU/EØS-området.

Pareto Bank har et begrenset antall faste leverandører og samarbeidspartnere. Majoriteten av leverandørene og samarbeidspartnerne er større renommerte selskap som rapporterer på bærekraft, samfunnsansvar og menneskerettigheter.

Gjennom aktsomhetsvurderingene av leverandørene har banken ikke avdekket noen faktiske negative konsekvenser eller større risiko for negative konsekvenser. Det er videre ikke avdekket at leverandører produserer varer eller tjenester i land med svak beskyttelse av menneskerettigheter. Det er derfor ikke vurdert behov for å iverksette særskilte tiltak ut over den generelle oppfølgning av bankens leverandører og samarbeidspartnere.

Utkontraktering

Det er utkontraktering når Pareto Bank velger å la en annen juridisk enhet («oppdragstaker») utføre oppgaver på vegne av banken som banken innenfor den virksomhet banken driver ellers ville utført selv. Utkontraktering må således skilles fra avtaler om kjøp av tjenester som ikke regnes som utkontraktering, herunder øvrige leverandører. Hvor viktig oppgaven(e) er for bankens virksomhet eller omfanget av oppgaven(e), er ikke av betydning for om en avtale innebærer utkontraktering, men det kan ha betydning for graden av oppfølging.

Banken gjør løpende konkrete vurderinger av sine leverandører med tanke på risikoen for mulige negative konsekvenser for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Banken setter tydelige krav til bærekraft hos sine leverandører, og legger egne etiske retningslinjer til grunn i sin vurdering av kontraktsmotparter. Bankens etiske retningslinjer bygger på bankens verdigrunnlag og uttrykker bankens holdning til mange aspekter innen bærekraft.

Det gjennomføres risikovurderinger av bankens av utkontrakterte tjenester, og banken har videre utarbeidet policy for utkontraktering som sikrer en eksplisitt og detaljert vurdering av leverandørers ansvarlighet. Rutinen stiller krav til detaljerte vurderinger av leverandørenes forhold til bærekraft og deres risiko knyttet til negativ påvirkning på miljømessige, samfunnsmessige og styringsmessige forhold, samt leverandørenes overholdelse av menneskerettigheter.

***

Hvis du har spørsmål angående hvordan vi arbeider for å sikre bærekraft, grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, ber vi deg kontakte vårt IR-team.

Styret i Pareto Bank