Bedriftsfinansiering

Sesongvariasjoner kan være årsak til dårlig likviditet

Av Erik Skarbøvig, 30. mars 2021

Sesongvariasjoner kan være årsak til dårlig likviditet

Svingninger i inntekter og utgifter grunnet sesongvariasjoner kan føre til dårlig likviditet i en virksomhet. Likviditet handler i stor grad om bedriftens betalingsevne, og mulighet til å håndtere kortsiktige betalingsforpliktelser. Derfor kan det å utarbeide likviditetsprognoser gi en indikasjon på når bedriften må ha penger tilgjengelige i fremtiden.

Tenk deg en mellomstor bedrift som har hatt god omsetning og levert rekordoverskudd for fjoråret, men som likevel opplever at kassen er tom etter et halvt år. Verken bedriftseier eller økonomiansvarlig skjønner hvorfor likviditeten er dårlig når bedriften går så bra. Og banken klør seg i hodet over behovet for kassakreditt eller lån, når årsregnskapet viser stor lønnsomhet. Hvorfor har denne situasjonen oppstått?

Gratis e-bok:

Arbeidskapitalstyring og planlegging av lønnsom vekst i små og mellomstore bedrifter

Lang kredittid kan gi dårlig likviditet

Noe av forklaringen er at salg tar tid. Fra du starter en innsalgsprosess, til kunden har signert og du har fått betaling, kan det gå måneder. Og i mellomtiden har du flere utgifter som må håndteres. Derfor kan du ha pipelinen full av signerte kontrakter, men likevel mangle kontanter.

Hvis du i tillegg selger på kreditt, tar betalingen enda lenger tid. Om du kvier deg for å sende ut purringer eller skjerpe kredittiden overfor verdifulle kunder, må du kanskje vente ytterligere noen uker, i verste fall måneder. Jo lenger kapitalen din er bundet opp i utestående fordringer, jo mer påvirker det likviditeten.

Videre kan du tenke på perioder med høytider og ferier, der salgsaktiviteten bremser opp. Når du samtidig har utgifter som feriepenger, skatt eller merverdiavgift på toppen, er det kanskje lettere å forstå årsakene til dårlig likviditet.

Mange bedrifter har også lån hos banker som skal avdras fast gjennom året, noe som igjen kan påvirke den dårlige likviditeten ytterligere.

Stort varelager kan være en årsak til dårlig likviditet

Mange bedrifter er også avhengig av å bygge varelager i god tid før varene skal selges og disse er ekstra utsatt for dårlig likviditet og sesongvariasjoner.

Sesongvariasjoner betyr endring i etterspørselen av varer eller tjenester i forbindelse med ulike sesonger. Det vil for eksempel være stor etterspørsel etter varmeovner i vinterhalvåret og båter i sommerhalvåret. Dette påvirker bedriftens likviditet fordi inntektene og kostnadene kommer på ulike tidspunkt i året.

For enkelhetens skyld kan vi eksemplifisere dette med en virksomhet som selger båter. Allerede i november må de begynne å bestille innkjøpene for neste sesong. Varene må bestilles på høsten med noe forhåndsbetaling, produseres i løpet av vinteren, betales senvinter når de skal sendes fra fabrikk, ankommer lageret på våren, og selges i perioden mellom april og september.

For å selge må bedriften markedsføre produktene, og er kanskje nødt til å bruke ressurser på messer og markedsføringskampanjer før salgssesongen er i gang. Nesten alle kostnadene til bedriftene må da betales før inntekter fra salget har begynt å gjøre seg gjeldende.

Resultatet er at arbeidskapitalbindingen blir veldig høy og likviditeten kritisk lav. Samtidig viser årsregnskapet fra foregående år at bedriften vokste med 40 prosent, og går med et solid overskudd. Forklaringen på dette er at det ofte er forskjell på hvilket resultat driften generer og hvilken kontantstrøm driften genererer. Likviditet og resultat betegner to forskjellige forhold.

Les også: 6 tips til å forbedre likviditeten i virksomheten - arbeidskapitalstyring i praksis

Likviditetsbudsjett og årsregnskap betegner forskjellige forhold

Et årsregnskap er virksomhetens offentlige regnskap, og gir en oversikt over selskapets resultat eller økonomiske stilling innenfor en 12 måneders periode. Det årsregnskapet imidlertid ikke sier noe om, er hvordan inntekter og kostnader er periodisert, bedriftens binding av arbeidskapital innenfor et år og dens løpende betalingsevne gjennom året.

Den viktigste årsaken til avvik mellom et årsregnskap og den faktiske likviditeten utover endringer i arbeidskapital er de investeringene som et selskap gjør i løpet av et år. En investering vil ofte aktiveres i selskapets balanse og avskrives over flere år fremover, men selskapet må likviditetsmessig betale for hele investeringen umiddelbart. Dette medfører at kontantstrømmen i et selskap kan være sterkt negativ til tross for et stort overskudd i regnskapet.

Gjennom analyse av månedlige eller kvartalsvise regnskapsrapporter kan du likevel bruke regnskapet til å forstå selskapets kapitalbehov, prøve å avdekke hva som påvirker likviditeten mest og planlegge tiltak deretter. I denne sammenheng kan det være nyttig å lage gode likviditetsbudsjett og -prognoser for bedriften. Likviditetsbudsjett gir gode oversikter over når inntekter kommer inn og hva slags løpende kostnader bedriften har. Hvis du får en oversikt over kontantstrømmen i bedriften, får du bedre kontroll på innbetalinger og utbetalinger i en gitt periode.

Følgende tiltak kan motvirke dårlig likviditet:

  • Skjerpe kredittider mot leverandører og kunder. Sikre at du får raskest mulig innbetaling fra kunder og senest mulig betaling mot leverandør
  • Planlegg og optimaliser omløpshastigheten i varelageret
  • Legg store investeringer til sesonger der det er riktig med tanke på likviditet
  • Kartlegg utgifter som kommer til samme tid hvert år, og legg dette inn i planleggingen
  • Sørg for at forpliktelser overfor banker som avdrag kommer på «riktig» tidspunkt i forhold til selskapets tilgang på likviditet

Ifølge en undersøkelse gjengitt i Revisjon og Regnskap, som omhandler rutiner for likviditetsstyring i mellomstore bedrifter, oppga kun 12 prosent at de brukte konkrete verktøy for planlegging og oppfølging av likviditet. Dette gjør bedriftene ekstra sårbare. Med en likviditetsprognose kan du planlegge lønnsom vekst, og også planlegge for perioder du trenger ekstern finansiering. Dårlig likviditet trenger ikke være et problem.

Les også: Voksesmerter? Slik sikrer du kontrollert vekst

Med likviditetsprognoser kan du unngå dårlig likviditet

Med gode analyser kan du begrunne ovenfor banker, styret og eiere hvorfor du trenger mer kapital. For en bank kan det være vanskelig å skjønne behovet for arbeidskapital kun ut ifra et historisk årsregnskap. En god likviditetsprognose og en arbeidskapitalanalyse vil gi banken en bedre forståelse av virksomheten, som igjen gjør det lettere å gi kreditt.

Om du ønsker å få flere råd og tips til hvordan du kan forbedre dårlig likviditet og rigge virksomheten din for vekst, kan du ta en kikk på vår e-bok «Arbeidskapitalstyring og planlegging av lønnsom vekst». Du kan laste den ned helt gratis ved å følge lenken nedenfor.

Gratis e-bok:

Arbeidskapitalstyring og planlegging av lønnsom vekst i små og mellomstore bedrifter

Temaer i denne artikkelen:

Om Pareto Bank

Pareto Bank ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har en forvaltningskapital på rundt 25 milliarder. 2023 var bankens beste år noensinne med et resultat etter skatt på kr 605,0 mill. Pareto Bank har en god kapitalbase og solid plattform for videre lønnsom vekst.

Vi er spesialisert på eiendomsfinansiering, bedriftsfinansiering og skipsfinansiering. Banken har en særlig sterk posisjon innen finansiering av boligutviklingsprosjekter. I tillegg tilbyr vi en rekke forskjellige finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter. Innen shipping retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet. Vi bygger alltid vårt arbeid på faglig kompetanse og bruker vår kunnskap til å skreddersy løsninger. Vi er ubyråkratiske og får ting til å skje. Raskt, ryddig og tett på.