Bedriftsfinansiering

6 tips til frigjøring av likviditet i virksomheten

Av Mats Gehrken, 22. september 2022

6 tips til frigjoring av likviditet i virksomheten

Manglende likviditet er en vanlig årsak til konkurs, og dette kan skje selv med lønnsom drift. For å redusere risikoen, bør man ligge i forkant og aktivt styre arbeidskapitalen. Her er det mye du kan gjøre selv. En nøkkel er frigjøring av likviditet.

Gratis e-bok:

Arbeidskapitalstyring og planlegging av lønnsom vekst

1. Rask fakturering betyr frigjøring av likviditet

Bedriftene som leverer gode tall, er flinke på å følge opp kundene sine ved fakturering og avvik. Det er kanskje åpenbart, men når du har solgt en vare, fakturer med en gang. Ikke utsett dette til slutten av måneden.

Opprett deretter effektive og gode rutiner for oppfølging av utestående fordringer. Gjør det til en rutine å purre ved forfall. Jo lengre man venter, desto større er sannsynligheten for at man ikke får innbetalt en forfalt betaling.

Det kan også være lurt å gjøre en kredittsjekk når du inngår nye kundeforhold. Sist Finanstilsynet rapporterte på misligholdte forpliktelser, lå det over seks millioner saker hos norske inkassobyråer.

Les også: Sesongvariasjoner kan være årsak til dårlig likviditet

2. Redusert kredittid gir bedre arbeidskapital og frigjør likviditet

Etter lavere konkurstall under pandemien, økte antall konkurser igjen første kvartal 2022. Dårlig likviditet og manglende evne til å betale pengekrav vil kunne resultere i konkurs. For å sikre at bedriften din har god likviditet, bør du først se på hvor mye kapital som bindes opp som en følge av at fordringsmassen øker.

Et godt tiltak for å stabilisere kontantstrømmen i bedriften, er å se på betalingsbetingelsene du gir kundene dine. Historisk sett har det vært vanlig å sette 30 dagers kredittid som standard, men det kan være gull verdt å revidere avtalene dine.

For hver femte dag du klarer å redusere kredittiden med, vil dette frigjøre kontanter tilsvarende 1,36 % av omsetningen. Dette vil si at dersom man omsetter for 20 millioner kroner vil fem dager redusert kredittid føre til en økt kontantbeholdningen med ca. 272 000 kroner. For ti dager vil effekten være 544 000 kroner. For en bedrift som omsetter for 20 millioner vil det å frigjøre over 500 000 kroner i fri likviditet ha en merkbar effekt. Husk at lang kredittid er det samme som et gratis, rentefritt lån fra deg til dine kunder.

Mange små bedrifter bidrar indirekte til å finansiere de store aktørene med lange betalingsbetingelser

3. Gode relasjoner til leverandører kan gi finansielle fordeler og gi frigjøring av likviditet

Det å forhandle frem best mulig avtaler med leverandører kan sikre fordelaktige betingelser som konkurransedyktige priser, fleksibel kreditt og stordriftsfordeler. Hvor gode betingelser du får vil ofte avhenge av bedriftens omdømme og hvor viktig den er som kunde.

Du kan forbedre forhandlingsposisjonen dersom leverandørene kan stole på deg når det gjelder oppgjør og overholdelse av avtaler.

Les også: Hva er arbeidskapital og hvorfor er det viktig?

4. Bedre betalingsbetingelser fra leverandører medfører frigjøring av likviditet

For å bedre likviditeten kan man prøve å utvide betalingsbetingelsene hos leverandører så mye som mulig. På samme måte som ved kredittid til dine kunder, vil hver femte dag man klarer å utsette betaling for varene dine tilsvare en gjennomsnittlig økt kontantbeholdning på 1,36 % av varekostnadene.

Dersom man eksempelvis har varekostnader på 10 millioner kroner vil fem dager utsatt betalingsfrist utgjøre 136 000 kroner i frie kontanter. For ti dager vil effekten være en økt kontantstrøm på 272 000 kroner. Husk at også på leverandørsiden så handler det om forhandlingsmakt og hvem som sitter på de beste kortene. Er man en stor og dominerende leverandør, så kan man i større grad bestemme betalingsbetingelsene.

Les også: Slik reduserer du finanskostnadene dine

5. Kontroll over varelageret frigjør likviditet

Hvordan varelageret styres vil variere fra bedrift til bedrift, alt etter hva bedriften driver med. En bedrift som selger ferskvarer som mat, må få vareleveranser hyppig, og ha relativt lite lager til enhver tid. En bedrift som har et mer langvarig varelager vil derimot mest sannsynlig motta færre, større leveranser. Spesielt bedrifter som har denne siste formen, kan binde mye kapital i lageret sitt og risikere å bli ukurante.

Følg med på omløpshastigheten over tid. Hvis man ser på eksempelbedriften som hadde en total årlig varekostnad på 10 millioner kroner, og antar at årlig gjennomsnittlig varelagerstørrelse for denne bedriften er 2,5 millioner kroner. Da bli omløpshastigheten fire og gjennomsnittlig lagertid i løpet av året er 12/4 måneder, som er tre måneder.

Dette tilsvarer omtrent en leveranse hver sjette måned, hver på 5 millioner kroner. Dersom du i stedet får en leveranse hver tredje måned, hver på 2,5 millioner kroner, vil gjennomsnittlig varelagerverdi reduseres til 1,25 millioner, som dermed frigjør 1,25 millioner kroner i gjennomsnittlig likviditet. Dette betyr at gjennomsnittlig lagertid for varene er gått ned til 1,5 måneder.

Det billigste er å ta seg forhåndsbetalt og unngå varelager overhodet. Men for mange bransjer er varelager en nødvendighet, ikke minst for å kunne tilby reservedeler og møte markedets etterspørsel.

For deg som bedrift er det viktig å bruke et automatisert system som holder oversikt over beholdningen på varelageret og vet verdien av varene til enhver tid. Dette gjør det enklere å planlegge innkjøp av nye varer og gjør regnskapet mer korrekt. Produkter som blir liggende, spiser tross alt av kapitalen. Vellykket styring av varelageret minimerer kapitalbindingen, uten at man opplever negativ effekt på selskapets leveringsevne.

Les også: Voksesmerter? Slik sikrer du kontrollert vekst

6. Likviditetsprognoser gir deg oversikt og frigjort likviditet

Løpende likviditetsbudsjetter og -prognoser er effektive styringsverktøy. De sier noe om hvordan selskapet genererer kontanter i fremtidige perioder. Fordelen med slike budsjetter er at du kan være i forkant med å skaffe finansiering til perioder med mindre tilgjengelig likviditet, og du kan planlegge mer treffsikre tiltak i forhold til arbeidskapitalen. Hvis du ønsker å lage et slikt budsjett, gir vi deg oppskriften her.

Optimalisering av arbeidskapital er frigjøring av likviditet

I eksemplene over vil en bedrift som omsetter for 20 millioner kroner og har varekostnader på 10 millioner kroner, kunne forbedre likviditeten med over 2 millioner kroner. Dette dersom bedriften klarer å redusere kredittiden mot kundene med ti dager, øke kredittiden mot leverandørene med ti dager, samt redusere gjennomsnittlig lagertid fra tre måneder til en og en halv måned. Dette kan være avgjørende for bedriftens fremtidige vekst og lønnsomhet.

Les også: Hva er forskjellen på driftsresultat og kontantstrøm?

God likviditetsstyring handler ikke bare om å unngå ekstreme situasjoner som illikviditet og eventuell konkurs. Gode rutiner og prosesser vil frigjøre likviditet og minske behovet for dyr, ekstern finansiering. Styrer du arbeidskapitalen aktivt, vil du også få mer ut av selskapets drift gjennom økt lønnsomhet og større handlingsfrihet. Sett under ett vil det gjøre virksomheten din bedre rustet til å takle svingninger i økonomien.

Gratis e-bok:

Arbeidskapitalstyring og planlegging av lønnsom vekst

Temaer i denne artikkelen:

Om Pareto Bank

Pareto Bank ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har en forvaltningskapital på rundt 25 milliarder. 2023 var bankens beste år noensinne med et resultat etter skatt på kr 605,0 mill. Pareto Bank har en god kapitalbase og solid plattform for videre lønnsom vekst.

Vi er spesialisert på eiendomsfinansiering, bedriftsfinansiering og skipsfinansiering. Banken har en særlig sterk posisjon innen finansiering av boligutviklingsprosjekter. I tillegg tilbyr vi en rekke forskjellige finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter. Innen shipping retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet. Vi bygger alltid vårt arbeid på faglig kompetanse og bruker vår kunnskap til å skreddersy løsninger. Vi er ubyråkratiske og får ting til å skje. Raskt, ryddig og tett på.