Eiendomsfinansiering

Slik sikrer du fremdrift og fortjeneste i byggeprosjekter

Av Magnus Berg Ihler, 15. april 2021

Slik sikrer du fremdrift og fortjeneste i byggeprosjekter

Endringer og uforutsette forhold kan fort oppstå i et byggeprosjekt. Som regel er det snakk om høyere kostnader hvis uhellet først er ute. Byggelån fra en bank som har lang erfaring med å håndtere ulike risikoelementer knyttet til eiendomsutvikling, kan være avgjørende for fortjenesten i byggeprosjektet. God dialog og tett oppfølging mellom kunde og bank er en suksessfaktor som kan spare deg for både tid og penger.

Byggelånsoppfølging i alle faser av byggeprosjektet

Aldri undervurder kompleksiteten i byggeprosjektet ditt. Ifølge en undersøkelse utført av KPMG leveres kun ett av fire byggeprosjekter til avtalt tid. Samme undersøkelse viser også at kun en tredjedel av byggeprosjektene ferdigstilles innenfor forventet budsjett.

Det kan oppstå situasjoner før, under og etter byggets ferdigstillelse som forlenger prosjektets tidslinje. Klassiske problemstillinger knytter seg ofte til at planen sprekker på kostnad og/eller tid.

Et byggeprosjekt har flere faser der fremdrift kan forhindres. I startfasen kan et byggeprosjekt forsinkes av utfordringer med planprosessen, reguleringsarbeidet, rammetillatelse eller andre offentlige tillatelser. Hvis man ikke klarer å innfri krav til forhåndssalg, kan dette også bremse byggeprosjektets fremdrift.

I byggefasen kan prosjektet typisk forsinkes av utfordrende grunnforhold eller problemer med entreprenører og leverandører. Byggtekniske endringer eller utbedringer kan også gjøre det vanskelig å opprettholde planlagt fremdrift og sikre budsjettert avkastning.

I byggeprosjektets sluttfase kan for eksempel reklamasjoner eller utsatt overtakelse føre til at prosessen blir lenger og dyrere enn planlagt. Det er også en risiko for at du har feilestimert markedet og ikke får solgt nok, slik at du blir sittende med urealisert gevinst.

Gratis e-bok:

Slik lykkes du med eiendomsutvikling

En bank som er rigget for å ta raske avgjørelser kan være den rådgiveren du trenger for å sikre fremdrift og fortjeneste når byggeprosjektet møter problemer. God fremdrift, uavhengig av hvilket stadium i byggeprosessen du befinner deg, avhenger av raske og riktige handlinger. God byggelånsoppfølging forutsetter en åpen dialog mellom bank og kunde fra dag en. Informasjon som er viktig for oss, kan være verdiskapende for deg som kunde.

Byggelån fra en bank som forstår byggeprosjekter

Det er avgjørende at du velger en bank som forstår akkurat ditt prosjekt. En åpen, ærlig og tydelig dialog med banken er derfor den viktigste investeringen du gjør. Banken ønsker mest mulig informasjon så tidlig som mulig. Kanskje stiller banken deg de spørsmålene som gjør at du kan løse problemene før de oppstår. Et godt samspill mellom byggherre og bank er av avgjørende betydning gjennom hele oppføringsfasen i byggeprosjektet. Se på banken som en samarbeidspartner, ikke en motpart.

Forskning viser at kommunikasjon er den viktigste suksessfaktoren for effektiv gjennomføring av byggeprosjekter. Med et betjeningskonsept som legger til rette for tett og personlig oppfølging, kan du dra nytte av vår erfaring og kompetanse når vi følger byggeprosjektets utvikling. Det å være en god finansieringspartner innebærer at vi må være i posisjon for å navigere tidlig og riktig dersom prosjektet endrer seg.

Les også: Slik får du finansiert byggeprosjektet ditt

Gratis mal:

Prosjektkalkyle for boligprosjekter

Bankens rutiner før byggelån innvilges

Det er fort gjort å undervurdere kompleksiteten i byggeprosjektet. Vær derfor strukturert i din tilnærming til banken. Du vil alltid være godt tjent med å tydeliggjøre risikoen du selv ser i prosjektet, og hvordan den kan håndteres på best mulig måte. Som byggherre må du vise at du har god kontroll i dine byggeprosjekter.

Det er viktig at vi på et tidlig tidspunkt er samrådde om hvordan banken ser for seg å følge opp finansieringsløsningen i prosjektet. Derfor vil bankens rutiner for oppfølging av et gitt byggeprosjekt presenteres i en tidlig fase. Vi vil for eksempel alltid ut på befaring og se eiendommen før vi vurderer å innvilge byggelån. Videre vil vi vurdere realismen i forelagte fremdriftsplaner og risikovurderinger.

Når kunden søker om byggelån avstemmes fremdriftsplanene med entreprenør og andre samarbeidspartnere som er relevante for fremdriften i byggeprosjektet. Dette gir oss et grunnlag for å kunne tilby finansiering av prosjektet.

Det forventes at kunden etterlever avtalen som gjøres innledningsvis, i henhold til avtaleverket som foreligger på det stadiet vi behandler en formell forespørsel om byggelån. Et kundeforhold i Pareto Bank innebærer en stor grad av tillit mellom bank og kunde. Ofte er denne tilliten opparbeidet over tid, ved at kunder kan vise til god gjennomføringsevne fra lignede byggeprosjekter. Denne tilliten er uansett avgjørende for den personlige oppfølgingen vi setter som standard i alle våre prosjekter.

Les også: Slik søker du om lån til eiendomsutvikling

Oppfølging når vi tilbyr finansiering av byggeprosjekt

Når vi formaliserer vår tro på prosjektet ved å tilby en byggekreditt, gjør vi en avtale med en byggelånskontrollør. Vedkommende er engasjert av banken til å følge byggeprosjektets utvikling, rapportere på fremdrift og godkjenne fakturering basert på utførte arbeider.

Før åpning av en byggekreditt gjør byggelånskontrolløren en forhåndsvurdering av prosjektet for å kvalitetssikre at prosjektplan og prosjektkalkyle harmonerer med entreprisekontrakten for å avdekke eventuelle avvik.

Byggelånskontrolløren gjennomgår og kvalitetssikrer også annen relevant dokumentasjon som vilkår i offentlige tillatelser, entreprenørgarantier, forsikringer samt øvrig avtaleverk relatert til prosjektet. Ved åpning av en byggekreditt forutsettes det at alt av dokumentasjon er mottatt og kontrollert og at vilkår for finansiering er innfridd.

Les også: Fordeler med Pareto Bank når du skal utvikle eiendom

Slik følger vi opp byggeprosjektet i oppføringsfasen

Når oppføring av bygget er i gang, er det viktig med godt samarbeid mellom byggherre og byggelånskontrollør. Sistnevnte er koblet tett på prosjektet og stedlig oppfølging på byggeplassen. Byggelånskontrollørens oppgave er å følge opp prosjektets tekniske og økonomiske fremdrift på vegne av -og for banken, og påse at tidsrammer overholdes.

Banken følger også fremdriften i prosjektet gjennom tilstedeværelse på byggeplassen med engasjement og interesse, for å bidra til felles suksess.

Byggelånskontrolløren er kjent med tegninger og vilkår i byggetillatelsen, og etterser at bygget blir oppført i samsvar med disse. Alle kostnader i forbindelse med tilleggsarbeid må rapporteres. Det skal til enhver tid være tilstrekkelig beløp tilgjengelig på byggekreditten til å fullføre prosjektet. Løpende betaling av fakturaer i byggeprosjektet behandles gjennom gode digitale løsninger.

Oppfølging av byggeprosjektet etter ferdigstillelse

En av fordelene ved å samarbeide med en prosjektbank er at du får kompetent bistand hvis det oppstår uforutsette hendelser, uansett hvilket stadium byggeprosjektet er i.

Også etter at bygget er ferdigstilt kan det inntreffe forhold som truer avkastningen i prosjektet. Et problem kan for eksempel dreie seg om at du ikke får innvilget midlertidig brukstillatelse. Et annet kan være om boligmarkedet endrer seg i perioden prosjektet utvikles og du blir sittende med urealiserte verdier.

En bank som har lang erfaring med prosjektfinansiering forstår risikoen i en gitt problemstilling, og kan raskt avgjøre om det dreier seg om en ren formalitet eller om det innebærer mer alvorlige hindringer for byggeprosjektet. En finansieringspartner som forstår dine behov, kan skissere gode løsningsalternativer som drar byggeprosjektet i havn på best mulig måte. Dette kan bidra til å ta ned både risiko og kostnader i prosjektet.

Som prosjektbank har vi løst problemer knyttet eiendomsutvikling i lang tid, og kan tilrettelegge for gode løsninger som ivaretar byggherres behov ved uforutsette hendelser på alle stadier i utviklingsprosessen. Vår lange erfaring med å finansiere byggeprosjekter gjør oss til kompetente rådgivere som ser muligheter før, underveis og etter at prosjektet er ferdig.

Gratis mal:

Prosjektkalkyle for boligprosjekter

Temaer i denne artikkelen:

Om Pareto Bank

Pareto Bank ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har en forvaltningskapital på rundt 25 milliarder. 2023 var bankens beste år noensinne med et resultat etter skatt på kr 605,0 mill. Pareto Bank har en god kapitalbase og solid plattform for videre lønnsom vekst.

Vi er spesialisert på eiendomsfinansiering, bedriftsfinansiering og skipsfinansiering. Banken har en særlig sterk posisjon innen finansiering av boligutviklingsprosjekter. I tillegg tilbyr vi en rekke forskjellige finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter. Innen shipping retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet. Vi bygger alltid vårt arbeid på faglig kompetanse og bruker vår kunnskap til å skreddersy løsninger. Vi er ubyråkratiske og får ting til å skje. Raskt, ryddig og tett på.