Eiendomsfinansiering

Slik søker du om lån til eiendomsutvikling

Av Magnus Berg Ihler, 17. mars 2022

Slik søker du om lån til eiendomsutvikling

Du som jobber med eiendomsutvikling, vet at det er en kapitalkrevende disiplin. Rask tilgang på kapital er et konkurransefortrinn som gjør deg i stand til å gripe de gode mulighetene.

Vi vet at behovet for finansiering kan oppstå raskt. Det kan dreie seg om alt fra finansiering av mulige tomtekjøp til uforutsette hendelser underveis i eiendomsprosjektet. Det å få innvilget et lån kan avgjøre om byggeprosjektet ditt blir realisert.

For å kunne behandle lånesøknader så effektivt som mulig, er vi avhengig av å få god innsikt og forståelse av formålet med lånet. En god lånesøknad forenkler denne prosessen. Jobben du legger ned i en veldokumentert søknad betaler seg i form av en effektiv beslutningsprosess.

Les også: Fordelene med Pareto Bank når du driver med eiendomsutvikling

Beskriv byggeprosjektet godt når du søker om lån til eiendomsutvikling

Når banken vurderer om den skal finansiere et byggeprosjekt er det nødvendig å skaffe seg et så helhetlig bilde av investeringsobjektet som mulig. Til dette trenger vi gode beskrivelser av:

 • Eiendommen du vil kjøpe
 • Hvordan du planlegger å utvikle den
 • Når banken skal få pengene sine tilbake

Husk at dokumentasjon er et nøkkelord, og vi ønsker heller for mye enn for lite. En detaljert beskrivelse finne du i e-boken "Slik lykkes du med eiendomsutvikling".

Når du skal skrive en god lånesøknad kan det være nyttig å forholde deg til en strukturert form. Da får banken enklere oversikt over eiendomsprosjektet, og kan bruke tid på å vurdere og behandle forespørsel i stedet for å måtte tolke og tyde innholdet i søknaden og kalkylene.

Samtidig viser du at du representerer en kompetent og seriøs eiendomsutvikler som har gjort gode vurderinger i en innledende fase. Denne jobben er også med å sikre din nedsiderisiko i prosjektet.

Gratis mal:

Prosjektkalkyle for boligprosjekter

Dokumentasjonskrav ved lån til eiendomsutvikling

Overordnet skal søknaden din beskrive finansieringsbehov, finansieringsformål og hvordan forventet tilbakebetaling skal oppfylles.

En optimal lånesøknad visualiserer byggeprosjektet slik:

 • Nåværende form
 • Hvordan det skal bli
 • Foredlingen som må til for å komme dit.

Her står en troverdig fremstilling av økonomien i eiendomsprosjektet sentralt. En detaljert og realistisk prosjektkalkyle er nødvendig for å belyse dette punktet.

For at banken skal danne seg et riktig bilde av prosessen, er det behov for utfyllende dokumentasjon om eiendommen som skal finansieres. Dette kan typisk være:

 • Objektive fakta som adresse, matrikler o.l.
 • Prosjektkalkyle
 • Kjøpekontrakter,
 • Verdivurderinger
 • Vedtak på offentlige tillatelser
 • Situasjonskart
 • Prosjekttegninger
 • Fremdriftsplan

I tillegg ønsker vi informasjon om relevante samarbeidspartnere i byggeprosjektet, byggestart, byggetid og utsalgspriser. Her kan du lese mer om hvordan du skaper et lønnsomt byggeprosjekt.

For nye, potensielle utbyggere er det også et utvidet behov for dokumentasjon som identifiserer selve selskapet og konsernet. Dette kan være organisasjonskart, CV til nøkkelpersoner, eierstrukturer og referanseprosjekter.

Globalt har ESG blitt et vanlig styringsparameter, og det er også et moment vi tar hensyn til i vår risikoanalyse. Det handler om eiendomsselskapets forhold til bærekraftige og ansvarlige investeringer, noe som ofte forkortes ESG (Environmental, Social and Governance). Det går på miljø, samfunnsansvar og eierstyring, og vi vil anbefale at du i tidlig fase også har en bevissthet rundt dette og hvordan disse områdene vil håndteres gjennom prosjektets løpetid. Dette er også nyttig å inkludere i søknaden til oss.

Banken er også pliktig til å vurdere midlers opprinnelse, altså hvor pengene dine kommer fra. Dermed må du kunne gjøre rede for hvordan du har skaffet egenkapitalen som kommer i tillegg til næringslånet. Dette bør dokumenteres i søknaden.

Gratis e-bok:

Slik lykkes du med eiendomsutvikling

Tre punkter banken vurderer for å innvilge lån til eiendomsutvikling

For at banken skal kunne vurdere mulighetene for lån til eiendomsutvikling, er det tre forhold som må være på plass. For det første må vi betrakte deg som en troverdig utbygger og samarbeidspartner, vi må se at risikoen i byggeprosjektet er akseptabel og vi må anse prosjekthorisonten som realistisk og håndterbar.

Det er tre sentrale punkter som belyser dette:

 • Prosjektkalkyle
 • Verdivurdering og takst
 • Likviditetsprognose

Prosjektkalkylen beskriver inntekter og utgifter i prosjektet som til slutt utgjør en fortjeneste.

Verdivurdering og takst danner grunnlag for låneutmålingen. Her gjør vi overveielser rundt kjøpesum, markedsverdi og hvorvidt eiendommen er kjøpt i et åpent eller lukket marked.

Når banken gjør en vurdering på om den skal tilby et eiendomsselskap lån til eiendomsutvikling, må virksomheten kunne redegjøre for at den kan betjene forpliktelsene sine. Den vanligste årsaken til at byggeprosjekter strander er mangel på likviditet. Da er det åpenbart at likviditetsprognosen er en sentral brikke i vurderingsgrunnlaget vårt.

Et likviditetsbudsjett estimerer hvor mye arbeidskapital du har tilgjengelig til enhver tid. Har du ikke likviditet, er ikke prosjektet liv laga. Da vil ikke selskapet eller prosjektet være i stand til å løpende betjene sine forpliktelser.

Når det er sagt ønsker vi i Pareto bank å være fleksible for å kunne tilby finansiering til eiendomsutvikling. Vi behandler alle byggeprosjekter individuelt for å finne finansieringsløsninger tilpasset behovene til det enkelte prosjektet. Les mer om hvordan vi følger opp byggeprosjekter og byggelån her.

Vi vet at tilgang på kapital er det største konkurransefortrinnet du har når du driver med eiendomsutvikling, derfor trenger du svar raskt. Har du en veldokumentert lånesøknad, kan vi gi presise tilbakemeldinger enda raskere.

(BANNER-CTA:https://info.paretobank.no/mal...)

Gratis mal:

Prosjektkalkyle for boligprosjekter

Temaer i denne artikkelen:

Om Pareto Bank

Pareto Bank ble børsnotert i 2016, og Pareto AS er bankens største eier. Banken har en forvaltningskapital på rundt 25 milliarder. 2023 var bankens beste år noensinne med et resultat etter skatt på kr 605,0 mill. Pareto Bank har en god kapitalbase og solid plattform for videre lønnsom vekst.

Vi er spesialisert på eiendomsfinansiering, bedriftsfinansiering og skipsfinansiering. Banken har en særlig sterk posisjon innen finansiering av boligutviklingsprosjekter. I tillegg tilbyr vi en rekke forskjellige finansieringsløsninger til mellomstore bedrifter. Innen shipping retter vi oss mot norske rederier, eiere og det norske prosjektmarkedet. Vi bygger alltid vårt arbeid på faglig kompetanse og bruker vår kunnskap til å skreddersy løsninger. Vi er ubyråkratiske og får ting til å skje. Raskt, ryddig og tett på.